eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębia › BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACHOgłoszenie z dnia 2021-06-10

Ogłoszenie nr 510432734-N-2021 z dnia 2021-06-10 r.
Gmina Jastrzębia:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jastrzębia, krajowy numer identyfikacyjny 67022375800000, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 48 384 05 05
faks: 48 384 05 04
e-mail: infrastruktura@jastrzebia.pl
www: www.jastrzebia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W BARTODZIEJACH

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.2.3.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bartodziejach:
roboty ziemne, piłkochwyty, boisko, opaska wokół boiska, wyposażenie boiska, trybuna

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.32.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Podstawa i przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm/ gdyż najniższa cena spośród złożonych ofert jest wyższa od środków jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.