eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 510431300-N-2021 z dnia 2021-05-17 r.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli:

Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nr Projektu: POIS.08.01.00-00- 0096/17.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774168-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540422798-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYInformacje dodatkowe:
Ogłoszenie o zamówieniu było zmieniane poprzez następujące ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 540400984-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.
Ogłoszenie nr 540406403-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.
Ogłoszenie nr 540407553-N-2021 z dnia 22.01.2021 r.
Ogłoszenie nr 540412692-N-2021 z dnia 04.02.2021 r.
Ogłoszenie nr 540420145-N-2021 z dnia 01.03.2021 r.
Ogłoszenie nr 540422798-N-2021 z dnia 12.03.2021 r.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 015 8448556
faks: 015 8448557
e-mail: mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl
www: www.muzeum.stalowawola.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Muzeum Regionalne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie konserwacji naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): MR–AG–3121–7/20

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie konserwacji
naprawczej i zachowawczej zabytków ruchomych na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Konserwację naprawczą i zachowawczą wykonaną zgodnie z programem konserwacji (Załącznikiem A), 2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją, 3) Dokumentowanie prac
konserwatorskich w trakcie ich prowadzenia i po konserwacji (dokumentacja fotograficzna i opisowa), 4) Wykonanie i przekazanie skróconej dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej drukowanej (1 szt.) i pełnej w wersji elektronicznej (1 CD / DVD / pendrive), 5) Zwrot zabytków we wskazane miejsce z zachowaniem zasad transportu zabytków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 50.80.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 432315.90 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: NOX Wojciech Szkodlarski
Email wykonawcy: wszkodlarski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kamienna 54
Kod pocztowy: 32-080
Miejscowość: Zabierzów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 185000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 185000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 944128.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.