eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (z podziałem na 2 części)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-08

Ogłoszenie nr 510430655-N-2021 z dnia 2021-05-08 r.
Gmina Turawa:

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (z podziałem na 2 części)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 777612-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540403807-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Turawa, krajowy numer identyfikacyjny 55213600000000, ul. Opolska, 46-045 Turawa, woj. opolskie, państwo Polska

telefon: 774 212 012
faks: 774 212 073
e-mail: zp@turawa.pl
www: www.turawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park - Turawa (Jezioro Turawskie) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O w ramach budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w m. Turawa realizowanego w ramach projektu pn. Budowa infrastruktury pieszo- rowerowej w powiecie opolskim- etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski" (z podziałem na 2 części)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BU.III.271.16.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje: 1) Roboty przygotowawcze a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 3,500 km b) Odtworzenie lub wznowienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy - 10 szt. c) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 3 551,330 m2 2) Roboty ziemne a) Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 30 km wykop pod drogi - 3 114,640 m3 b) Utylizacja materiałów z rozbiórki - 3 630,600 m3 3) Podbudowy a)Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-IV – 13 849,200 m2 4) Roboty drogowe a) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 24 139,500 m2b) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm -9 718,500 m2 c)Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 4 801,300 m2 d)Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa -grubość po zagęszczeniu 5 cm - 12 404,200 m2 e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 11 355,800 m2 5) Roboty inne a) Opaska z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 3 405,460 m2

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 45.23.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część 1 a - Budowa ścieżki rowerowej na odc. Zawada CH Turawa Park – od drogiserwisowej przy DK 45 do ulicy Orzechowej w Zawadzie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2873708.60 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 11

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ADAC-LEWAR sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Słoneczna 11
Kod pocztowy: 42-141
Miejscowość: Przystajń
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1229798.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1229798.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2214000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.