eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzelce Wielkie › Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-06

Ogłoszenie nr 510430473-N-2021 z dnia 2021-05-06 r.
Urząd Gminy Strzelce Wielkie:

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0187/18-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 771092-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540400868-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Strzelce Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 54924600000000, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 034 311 07 78
faks: 034 311 07 78
e-mail: ugstrzelce@post.pl
www: http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach Projektu pn. "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem trzech niezależnych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,15 MWe (do 50 kW każda), wraz z budową dodatkowego układu pomiarowego (dodatkowy Punkt Poboru Energii - PPE), na dachach Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w ramach Projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZELCACH WIELKICH”. Instalacje fotowoltaiczne mają zostać przyłączone jako mikroinstalację. 2. Stan aktualny oraz stan planowany: W stanie obecnym w szkole znajdują się dwa układy pomiarowe. Jeden układ pomiarowy dla kotłowni oraz drugi dla budynku szkoły. W ramach przedmiotu zamówienia należy doprowadzić do powstania kolejnego układu pomiarowego, tak aby szkoła posiadała dwa niezależne liczniki energii elektrycznej. W tym celu należy wystąpić do zakładu energetycznego o warunki techniczne na podział instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Instalację elektryczną szkoły należy równomiernie podzielić na dwa liczniki (jeden istniejący i jeden nowoprojektowany). Do tak wykonanych układów pomiarowych należy podłączyć trzy mikroinstalacje fotowoltaiczne (jedna mikroinstalacja pod licznik kotłowni oraz dwie pod dwa liczniki szkoły) tak aby energia z przyłączonej instalacji PV do danego licznika była nie wyższa niż pobór energii na tym przyłączu. W chwili obecnej w szkole znajduje się jedna rozdzielnica główna. Licznik energii elektrycznej zlokalizowany jest przy rozdzielnicy głównej. Celem podziału instalacji elektrycznej w szkole należy zamontować drugi licznik energii elektrycznej w miejscu istniejącego licznika oraz dokonać przepięć obwodów w rozdzielnicy głównej, tak aby instalacja została podzielona na dwie instalacji o możliwie podobnym zużyciu energii elektrycznej. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) opracowanie opinii konstruktorskiej dotyczącej wytrzymałości dachów, b) opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane – jeśli wymagane – po 4 egz., projekty wykonawcze dla każdej z branż – po 3 egz., kosztorysy uproszczone - po 1 egz., oraz wszystkie dokumentacje w wersji elektronicznej), w tym projekt dodatkowych przyłączy do budynku lub wydzielenie kolejnych liczników energetycznych (na potrzeby przyłączenia mikroinstalacji) wraz z uzgodnieniami z zakładem energetycznym (w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ (w tym IPU), a PFU, w odniesieniu do zakresu dokumentacji projektowej, nadrzędne są informacje zawarte w SIWZ i IPU), c) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogramu robót budowlanych i przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu; d) uzgodnienie projektu z użytkownikiem instalacji i inspektorem nadzoru inwestorskiego; e) uzgadnianie z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz Użytkownikiem budynku wszelkich czynności związanych z wykonywaniem robót, f) opracowanie i uzgodnienie z użytkownikiem harmonogramu planowych wyłączeń zasilania, g) uzyskanie od zakładu energetycznego warunków technicznych dla podziału instalacji elektrycznej w budynku szkoły, h) wykonanie podziału instalacji elektrycznej w szkole na potrzeby montażu drugiego licznika, i) zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa, j) wykonanie robót budowlano-montażowych, w tym wybudowanie dodatkowego przyłącza energetycznego do budynku, k) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeśli dotyczy), l) opracowanie powykonawczego ideowego schematu elektrycznego uwzględniającego mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznej oraz zastosowane typy urządzeń i aparatów elektrycznych, m) opracowaniu dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. oraz w wersji elektronicznej), n) wykonanie rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń, o) opracowania instrukcji obsługi i przeszkolenie użytkowników, p) opracowanie instrukcji p.poż. dla instalacji fotowoltaicznej q) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, warunków przyłączeniowych, niezbędnych dla zaprojektowania, wykonania robót budowlano-montażowych, uruchomienia i przekazania instalacji do użytkowania, w tym w szczególności: uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ppoż., uzyskanie pozwolenia na budowę – jeśli wymagane, r) sporządzenie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz przygotowanie niezbędnych upoważnień do reprezentowania Zamawiającego przed zakładem energetycznym. s) zgłoszenie do właściwego zakładu energetycznego wniosku o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci, na podstawie upoważnienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w SIWZ, a w szczególności w załączniku nr 10 do SIWZ: Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Parametry urządzeń podane w PFU należy traktować jako minimalne wymagania zamawiającego, tj. zaoferowane urządzenia muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż podane w PFU. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułów fotowoltaicznych o mocy pojedynczego modułu innej niż określona w PFU, pod warunkiem dotrzymania pozostałych wymagań PFU. 5. Ponadto zamawiający udostępnia: a wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( WtSIWZ ), udzielone przez zamawiającego w poprzednim postępowaniu nr ZP.271.9.2020, dotyczącym tego samego przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje załączone do niniejszego postępowania wyjaśnienia jako obowiązujące również w niniejszym postępowaniu. (załącznik nr 11 do SIWZ) b Protokoły z kontroli istniejących instalacji odgromowych (załącznik nr 12 do SIWZ), c Aktualne zdjęcia budynku (załącznik nr 13 do SIWZ), d Zdjęcia rysunków (przekrojów) konstrukcji dachu (załącznik nr 14 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 09.33.12.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 750600.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ENERGETYKA SOLARNA ENSOL Sp. z o. o.
Email wykonawcy: marcin.kaczmarczyk@ensol.pl
Adres pocztowy: ul. Piaskowa 11
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 491874.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 491874.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 896000.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.