eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Oprzyrządowanie dydaktyczne dla szkolenia zawodowego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430264-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej:

Oprzyrządowanie dydaktyczne dla szkolenia zawodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - Budownictwo” POWR.02.15.00-00-4001/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - dla branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00-00-4008/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I” POWR.02.14.00-00-3003/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 600151-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, krajowy numer identyfikacyjny 15830000000000, Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 042 6313614, 6313619
faks: 426 313 614
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl
www: https://zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oprzyrządowanie dydaktyczne dla szkolenia zawodowego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CMF/03/Dyd/2020/10/01

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadania przeznaczone do realizacji usług dla każdego projektu POWR z osobna pogrupowano w Działy.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w formie oddzielnie sukcesywnie realizowanych Zadań będących częściami zamówienia. Każde Zadanie jest osobną częścią zamówienia. Czas realizacji każdej części zamówienia będącej Zadaniem przypisanym do określonego Działu wynika z harmonogramu realizacji
Dział I, dla zawodów branży budowlanej (projekt POWR.02.15.00-00-4001/19)
podzielono na 4 Zadania
(dla 6 zawodów konsultacje eksperta branżowego (przy realizacji 11 programów nauczania DUZ))
Dział II, dla zawodów branży elektroniczno-mechatronicznej (projekt POWR.02.15.00-00-4008/19) podzielono na 2 Zadania
(dla 2 zawodów konsultacje eksperta branżowego (przy realizacji 6 programów nauczania)).
Uwaga: Opracowane w ramach zamówienia programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) nie mogą obejmować umiejętności już określonych w przepisach prawa oświatowego.

Dział III, recenzje dla programów nauczania kkz dla kursów dla branży opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej) (projekt POWR.02.14.00-00-3003/19)
podzielono na 8 Zadań obejmujących wykonanie recenzji programu nauczania w tym 4 recenzje wykonywane przez nauczyciela i 4 recenzje wykonywane przez pracodawcę
Wykaz realizowanych Części zamówienia .................................................................................
Część 1 Dział I Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji
Część 2 Dział I Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii sanitarnej
Część 3 Dział I Zadanie 3 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta
Część 4 Dział I Zadanie 4 Konsultacje eksperta branżowego 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter konstrukcji budowlanych

Część 5 Dział II Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik automatyk
Część 6 Dział II Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik elektronik

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 92.31.22.10

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dz1 Zad 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3252.03 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 4000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 4000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 4000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dz1 Zad 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4878.05 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 6000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 6000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dz1 Zad 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 3252.03 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 4000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 4000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 4000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dz1 Zad 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 6504.07 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Andrzej Kawecki REMOBUD Zakład Budowlano Montażowy
Email wykonawcy: akawecki51@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Kronikarska 1, 92-624 Łódź
Kod pocztowy: 92-624
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 8000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 8000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 8000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.