eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Programy nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) ich opracowanie i konsultacja oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430263-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej:

Programy nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) ich opracowanie i konsultacja oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - Budownictwo” POWR.02.15.00- 00-4001/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów (DUZ) - dla branży elektroniczno-mechatronicznej” POWR.02.15.00- 00- 4008/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar I” POWR.02.14.00-00-3003/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych - obszar IV” POWR.02.14.00-00-3002/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 561142-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, krajowy numer identyfikacyjny 15830000000000, Al. Politechniki 11, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 042 6313614, 6313619
faks: 426 313 614
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl
www: https://zp.p.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Programy nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ) ich opracowanie i konsultacja oraz recenzje programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz)

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CMF/02/DUZ/2020/07/01

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadań Działu 1 i Działu 2jest wykonanie opracowania oraz konsultacja programów nauczania do umiejętności dodatkowych (DUZ). Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadań Działu 3 i Działu 4 są recenzje programów nauczania w zakresie kkz.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w formie oddzielnie realizowanych Zadań będących częściami zamówienia.
Dział 1, dla zawodów branży budowlanej (projekt POWR.02.15.00-00-4001/19)
podzielono na 29 Zadań, z których każde jest osobną częścią zamówienia
(dla 6 zawodów opracowanie 18 programów nauczania dla DUZ oraz dla 11 zawodów konsultacje eksperta branżowego (waluacja 32 programów nauczania)) i
Dział 2, dla zawodów branży elektroniczno-mechatronicznej (projekt POWR.02.15.00-00-4008/19) podzielono na 6 Zadań z których każde jest osobną częścią zamówienia
(dla jednego zawodu opracowanie programu nauczania dla DUZ oraz dla 3 zawodów konsultacje eksperta branżowego (waluacja 9 programów nauczania)).
Opracowane w ramach zamówienia programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) nie mogą obejmować umiejętności już określonych w przepisach prawa oświatowego.

Dział 3, kkz1-recenzje dla programów nauczania dla kursów dla branży fryzjersko-kosmetycznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia) (projekt POWR.02.14.00-00-3003/19)
podzielono na 26 Zadań, z których każde jest osobną częścią zamówienia, z których każde obejmuje wykonanie 1 recenzji programu nauczania

Dział 4, kkz4-recenzje programów nauczania kursów dla branży ceramiczno-szklarskiej, branży spedycyjno-logistycznej, transportu lotniczego, transportu wodnego (projekt POWR.02.14.00-00-3002/19)
podzielono na 9 Zadań, z których każde jest osobną częścią zamówienia, z których każde obejmuje wykonanie 1 recenzji programu nauczania
Wykaz realizowanych części zamówienia ......................................................................................................................................................................................

Część Dział Zadanie Nazwa zadania
Część 1 Dział 1 Zadanie 1 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji
Część 2 Dział 1 Zadanie 2 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji
Część 3 Dział 1 Zadanie 3 Konsultacje eksperta branżowego 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii środowiska i melioracji
Część 4 Dział 1 Zadanie 4 Konsultacje eksperta branżowego 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik inżynierii sanitarnej
Część 5 Dział 1 Zadanie 5 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta
Część 6 Dział 1 Zadanie 6 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta
Część 7 Dział 1 Zadanie 7 Konsultacje eksperta branżowego dla 2 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik geodeta
Część 8 Dział 1 Zadanie 8 Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter konstrukcji budowlanych
Część 9 Dział 1 Zadanie 9 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa
Część 10 Dział 1 Zadanie 10 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa
Część 11 Dział 1 Zadanie 11 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa
Część 12 Dział 1 Zadanie 12 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa
Część 13 Dział 1 Zadanie 13 Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik budownictwa
Część 14 Dział 1 Zadanie 14 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Część 15 Dział 1 Zadanie 15 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Część 16 Dział 1 Zadanie 16 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Część 17 Dział 1 Zadanie 17 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Część 18 Dział 1 Zadanie 18 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Część 19 Dział 1 Zadanie 19 Konsultacje eksperta branżowego dla 4 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Część 20 Dział 1 Zadanie 20 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Monter stolarki budowlanej
Część 21 Dział 1 Zadanie 21 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz
Część 22 Dział 1 Zadanie 22 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz
Część 23 Dział 1 Zadanie 23 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz
Część 24 Dział 1 Zadanie 24 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Dekarz
Część 25 Dział 1 Zadanie 25 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Zdun
Część 26 Dział 1 Zadanie 26 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury
Część 27 Dział 1 Zadanie 27 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury
Część 28 Dział 1 Zadanie 28 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury
Część 29 Dział 1 Zadanie 29 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik renowacji elementów architektury
Część 30 Dział 2 Zadanie 1 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik automatyk
Część 31 Dział 2 Zadanie 2 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik elektronik
Część 32 Dział 2 Zadanie 3 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik
Część 33 Dział 2 Zadanie 4 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik
Część 34 Dział 2 Zadanie 5 Opracowanie programu nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik
Część 35 Dział 2 Zadanie 6 Konsultacje eksperta branżowego dla 3 programów nauczania dla umiejętności dodatkowych (DUZ) dla zawodu Technik mechatronik
Część 36 Dział 3 Zadanie 1 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
Część 37 Dział 3 Zadanie 2 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.02. Wykonywanie fryzjerskich prac pomocniczych
Część 38 Dział 3 Zadanie 3 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Część 39 Dział 3 Zadanie 4 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
Część 40 Dział 3 Zadanie 5 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
Część 41 Dział 3 Zadanie 6 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.03. Budowa i renowacja fortepianów i pianin
Część 42 Dział 3 Zadanie 7 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.04. Strojenie i korekta fortepianów i pianin
Część 43 Dział 3 Zadanie 8 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
Część 44 Dział 3 Zadanie 9 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.06. Obsługa sceny
Część 45 Dział 3 Zadanie 10 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.07. Realizacja nagłośnień
Część 46 Dział 3 Zadanie 11 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.08. Montaż dźwięku
Część 47 Dział 3 Zadanie 12 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych
Część 48 Dział 3 Zadanie 13 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Część 49 Dział 3 Zadanie 14 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
Część 50 Dział 3 Zadanie 15 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Część 51 Dział 3 Zadanie 16 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
Część 52 Dział 3 Zadanie 17 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Część 53 Dział 3 Zadanie 18 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Część 54 Dział 3 Zadanie 19 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
Część 55 Dział 3 Zadanie 20 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
Część 56 Dział 3 Zadanie 21 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Część 57 Dział 3 Zadanie 22 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Część 58 Dział 3 Zadanie 23 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych
Część 59 Dział 3 Zadanie 24 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób i mienia
Część 60 Dział 3 Zadanie 25 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.03. Wykonywanie działań ratowniczych
Część 61 Dział 3 Zadanie 26 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji BPO.04. Zarządzanie działaniami ratowniczymi
Część 62 Dział 4 Zadanie 1 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.01.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
Część 63 Dział 4 Zadanie 2 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego
Część 64 Dział 4 Zadanie 3 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.03. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym
Część 65 Dział 4 Zadanie 4 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji CES.04. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
Część 66 Dział 4 Zadanie 5 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.01. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
Część 67 Dział 4 Zadanie 6 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.02. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi
Część 68 Dział 4 Zadanie 7 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
Część 69 Dział 4 Zadanie 8 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.04. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
Część 70 Dział 4 Zadanie 9 Wykonanie recenzji w zakresie kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 92.31.22.13

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dz1 Zad 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 9950 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
Email wykonawcy: ka.mrowczynska@gmail.com
Adres pocztowy: Aleja Wilanowska 368C/108, 02-665 Warszawa
Kod pocztowy: 02-665
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9950

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9950
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dz1 Zad 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 9950 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Katarzyna Majewska-Mrówczyńska
Email wykonawcy: ka.mrowczynska@gmail.com
Adres pocztowy: Aleja Wilanowska 368C/108, 02-665 Warszawa
Kod pocztowy: 02-665
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9950

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9950
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9950
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dz1 Zad 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Paulina Zając
Email wykonawcy: paulina.zajac0226@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Litewska 19, 26-600 Radom
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Dz1 Zad 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Paulina Zając
Email wykonawcy: paulina.zajac0226@gmail.com
Adres pocztowy: Litewska 19, 26-600 Radom
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Dz1 Zad 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: K. Makuszyńskiego 5I/25
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: Dz1 Zad 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 11
NAZWA: Dz1 Zad 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.26 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 12
NAZWA: Dz1 Zad 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 13
NAZWA: Dz1 Zad 13

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 5853.64 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 7199.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 7199.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 7199.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 14
NAZWA: Dz1 Zad 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4390.23 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 5399.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 5399.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5399.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 15
NAZWA: Dz1 Zad 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 16
NAZWA: Dz1 Zad 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 17
NAZWA: Dz1 Zad 17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 18
NAZWA: Dz1 Zad 18

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 19
NAZWA: Dz1 Zad 19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 5853.64 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 7199.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 7199.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 7199.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 20
NAZWA: Dz1 Zad 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4390.23 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 5399.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 5399.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5399.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 21
NAZWA: Dz1 Zad 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 22
NAZWA: Dz1 Zad 22

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 23
NAZWA: Dz1 Zad 23

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 24
NAZWA: Dz1 Zad 24

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4390.26 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 5399.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 5399.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5399.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 25
NAZWA: Dz1 Zad 25

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4390.23 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 5399.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 5399.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5399.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 26
NAZWA: Dz1 Zad 26

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 27
NAZWA: Dz1 Zad 27

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 28
NAZWA: Dz1 Poz 28

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 7926.83 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 9750

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 9750
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 9750
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 29
NAZWA: Dz1 Zad 29

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 4390.23 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: 3DR Studio projektowo-szkoleniowe mgr inż. Danuta Rak
Email wykonawcy: danuta_projektyiszkolenia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kornela Makuszyńskiego 5 I/25, 35-313 Rzeszów
Kod pocztowy: 35-313
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 5399.98

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 5399.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 5399.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 32
NAZWA: Dz2 Zad 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: dr hab. inż. Sławomir Barański
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: ul Broniewskiego 6, 98-200 Sieradz
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: dr inż. Artur Szczęsny
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: Gościniec 24, 93-645 Łódź
Kod pocztowy: 93-645
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 33
NAZWA: Dz2 Zad 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: dr hab. inż. Sławomir Barański
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: ul. Broniewskiego 6, 98-200 Sieradz
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: dr inż. Artur Szczęsny
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: ul. Gościniec 24, 93-645 Łódź
Kod pocztowy: 93-645
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 34
NAZWA: Dz2 Zad 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 10000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: dr hab. inż. Sławomir Barański
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: ul. Broniewskiego 6, 98-200 Sieradz
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

Nazwa wykonawcy: dr inż. Artur Szczęsny
Email wykonawcy: sbar@p.lodz.pl
Adres pocztowy: ul. Gościniec 24, 93-645 Łódź
Kod pocztowy: 93-645
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 10000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 10000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 10000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 35
NAZWA: Dz2 Zad 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 6000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: dr inż. Wojciech Rosiak
Email wykonawcy: rosiakw@gmail.com
Adres pocztowy: 95-060 Brzeziny, ul Przemysłowa 19
Kod pocztowy: 95-060
Miejscowość: Brzeziny
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 6000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 6000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 6000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 49
NAZWA: Dz3 zad 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 50
NAZWA: Dz3 Zad 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 67
NAZWA: Dz4 Zad 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 68
NAZWA: Dz4 Zad 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 69
NAZWA: Dz4 Zad 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 70
NAZWA: Dz4 Zad 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR
Email wykonawcy: ankapiszczek@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wiosenna 1, Rajec Poduchowny, 26-613 Radom
Kod pocztowy: 26-613
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1900

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.