eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Dostawa zbiorczych pojemników na odpady medyczneOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430206-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy:

Dostawa zbiorczych pojemników na odpady medyczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39076094100000, ul. Dworcowa 7, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 76 81 97 830
faks: 76 876 32 10
e-mail: pogotowie.legnica@pertus.pl
www: www.pogotowie-legnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zbiorczych pojemników na odpady medyczne

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 21/ZO/2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa zbiorczych pojemników na odpady medyczne o pojemności 60 litrów/420 sztuk

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 34.92.84.80

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pojemników na odpady medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 13230.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U ENTEMED
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wspólna 66
Kod pocztowy: 34-120
Miejscowość: Sułkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 12708.36

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 12708.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 14674.80
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.