eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pińczów › TERMOMODERNIZACJA STRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ HALI WARSZTATOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430203-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Powiat Pińczowski:

TERMOMODERNIZACJA STRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ HALI WARSZTATOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 3 Oś priorytetowa – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Projekt: „Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 591048-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pińczowski, krajowy numer identyfikacyjny 29100943200000, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska

telefon: 413 576 001
faks: 413 576 007
e-mail: dorota.fraczek@pinczow.net
www: www.pinczow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TERMOMODERNIZACJA STRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ HALI WARSZTATOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacja struktury zewnętrznej hali warsztatowej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 648486.24 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 498000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 498000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 850000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.