eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowal › Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430202-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
Gmina Miasto Kowal:

Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 772498-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540419701-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Kowal, krajowy numer identyfikacyjny 91086678400000, ul. Piwna 24, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 54 2841255, 2842026
faks: 542 842 231
e-mail: kowal@kowal.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, w tym przebudowa drogi gminnej nr 191805C ul. Konopnickiej od km 0+000 do km 0+675 w Kowalu Zakres prac obejmuje: a) wykonanie na odcinku od km 0+000 do km 0+675 nowej nawierzchni z kostki brukowej, b) wykonanie placu do zawracania służący, jako plac do zawracania przez służby komunalne, pogotowie ratunkowe, straż pożarną. c) wykonanie montażu nowych krawężników betonowych; d) wykonanie zjazdów; e) wykonanie miejsc parkingowych; f) rozebranie i ułożenie z nowej kostki betonowej chodników; g) wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych - podwyższonego skrzyżowania w ulicy Konopnickiej, Zielonej i Brzozowej; h) oznakowanie pionowe drogi zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu. i) inwentaryzacja powykonawcza. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z projektem technicznym - zał. nr 10 do SIWZ, kosztorysem ofertowym - załącznik nr 9 do SIWZ, Szczegółowa Specyfikacją Techniczną - zał. nr 11 do SIWZ. Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać sie z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót i jego wycena należy do Oferenta. Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.20

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1258229.70 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Krojczyn 64a
Kod pocztowy: 87-610
Miejscowość: Dobrzyń Nad WIsłą
Kraj/woj.: kujawsko-pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1547622.53

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1547622.53
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2300160.89
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.