eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Dostawa zamkniętego systemu do inhalacji, nebulizacji, nawilżania w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 510430144-N-2021 z dnia 2021-05-04 r.
"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.:

Dostawa zamkniętego systemu do inhalacji, nebulizacji, nawilżania w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 10097478500000, Kościuszki 52, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: +48(24)3880202
faks: +48(24)3880201
e-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl
www: www.szpital.kutno.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_kutno
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - Sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zamkniętego systemu do inhalacji, nebulizacji, nawilżania w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P/COV/5/21

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamknięty system do inhalacji, nebulizacji, do nawilżania o pojemności 0,5 litra zawierający sterylną wodę lub sól fizjologiczną , zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia płynu w pojemniku. Potwierdzone deklaracją producenta - 5000szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.14.10.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Procedura na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 tj. z późn. zm.) - jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Zamówienie na ww. dostawę dla "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla pacjentów w celu zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2 (do leczenia tlenoterapią), a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym, który decyzją Wojewody Łódzkiego od dnia 30 października 2020 r.został przekształcony w szpital zakaźny.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 50000 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Kod pocztowy: 02-092
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 54000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 54000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 67500
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.