eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie w formule zaprojektuj, wybuduj

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie nr 510429505-N-2021 z dnia 2021-04-26 r.
Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o.:

Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie w formule zaprojektuj, wybuduj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Postępowanie jest dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu o numerze umowy RPWP.09.02.01-30-0039/17-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 772716-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540400393-N-2021, 540406637-N-2021, 540409341-N-2021,540412553-N-2021, 540415417-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Powiatowy w Jarocinie Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30141560400000, Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 62 33 22 350
faks: 62 33 22 359
e-mail: przetargi@szpitaljarocin.pl
www: www.szpitaljarocin.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie w formule zaprojektuj, wybuduj

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 24/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie w formule zaprojektuj, wybuduj.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.45.30.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 11060931.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Grupa Szymbud Sp.z o.o Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Częstochowska 2G
Kod pocztowy: 42-270
Miejscowość: Kłomnice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 13505195.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 13505195.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 17488390.81
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.