eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu E do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie nr 510429503-N-2021 z dnia 2021-04-26 r.
Miasto Kalisz:

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu E do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 768237-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540398247-N-2021 540402591-N-2021 540406374-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 48 627 654 300
e-mail: zam.publ@um.kalisz.pl
www: http://www.kalisz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu E do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WRM.271.01.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5 SIWZ.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje kompleksową realizację przedmiotu inwestycji
w zakresie m. in.:
a) przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej dn 300mm w ul. Dobrzeckiej na kanał odpływowy dn 1000mm z korektą spadku w kierunku ul. Wiejskiej i dalej wykonanie nowego odcinka kanalizacji wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe w postaci separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesin w ul. Wiejskiej, zakończonych wylotem do cieku Krępica w obrębie istniejącego przepustu 2xdn1500,
b) przebudowy kanalizacji deszczowej od studni D10 na wysokości posesji nr 119 do studni istniejącej na wysokości posesji 115 metodą bezwykopową – crakingu,
c) wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka kanału dn800 posadowionego na działkach prywatnych (odcinek zrzutowy) wraz z istniejącym wylotem poprzez zamulenie oraz rozbiórkę i demontaż
(po wybudowaniu nowego elementu),
d) przebudowy sieci wodociągowej dn110-160mm na odcinku przebudowy kanalizacji deszczowej
z przebudową w obrębie pasa drogowego istniejących przyłączy do posesji,
e) wykonania wpustów deszczowych w systemie studni betonowych wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody deszczowe,
f) odtworzenia nawierzchni elementów pasa drogowego w ul. Wiejskiej i w ul. Dobrzeckiej, które należy wykonać w wykonać w pełnym zakresie opracowanym w projekcie odtworzenia nawierzchni.
Uwaga:
Całość prac związanych z realizacją zadania należy wykonywać sukcesywnie, bez zbędnych przerw zapewniając ich kompleksowość, mającą na celu całościowe wykonanie odcinków nawierzchni. Przedmiotowe zalecenie ma na celu zapobiec niedrożności przejazdu właścicieli do własnych posesji na czas dłuższy niż niezbędny do wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem.
Przez okres prowadzenia robót teren robót należy zabezpieczyć, tak by uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren obiektu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.23.21.30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 2000763.14 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: RAWO INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
Email wykonawcy: rawo.infrastruktura@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Targowa 35
Kod pocztowy: 90-043
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1148945.15

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1046768.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2100000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.