eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Modernizacja Boiska na Wulcu".

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie nr 510427368-N-2021 z dnia 2021-04-08 r.
Miasto Katowice:

"Modernizacja Boiska na Wulcu".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 759973-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540556021-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Katowice, krajowy numer identyfikacyjny 276255387, Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: +48 32 2593302
faks: 48 327 054 949
e-mail: bzp@katowice.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja Boiska na Wulcu".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271.1.112.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Boiska na Wulcu" w Katowicach przy ul. Ścigały

1) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

a) demontaż/rozbiórka istniejącego boiska, piłkochwytów oraz urządzeń sportowych

b) demontaż istniejącego chodnika z kostki betonowej

c) budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przepuszczalnej dla wody - poliuretan

d) wykonanie odwodnienia boiska,

e) budowa piłkochwytów

f) budowa nowych ciągów komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej typu Holland

g) elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci tablica regulaminowa itp.

d) humusowania i obsiania trawą terenu przyległego,

e) projektu czasowej organizacji ruchu z wdrożeniem.

Szczegółowy zakres prac określa: wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ),przedmiar robót (załącznik nr 6 do SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ), dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), warunki realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ).
II. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy pzp:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: - czynności związane z robotami drogowymi w zakresie: budowy konstrukcji nawierzchni boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej.
Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób:

1. Na etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby wykonujące czynności wskazane powyżej, zatrudnione na umowę o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży takiego oświadczenia jego oferta zostanie odrzucona, gdyż nie będzie zgodna z SIWZ
2. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładał oświadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w pkt powyżej na umowę o pracę z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem. Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz sankcje za niespełnienie ww. wymogu na etapie wykonywania zamówienia znajdują się we wzorze umowy, zgodnie z art. 143 e ustawy pzp .
3. Zamówienie jest przeznaczone dla użytku osób fizycznych w tym dla pracowników zamawiającego.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych została zagwarantowana w sposób niżej opisany :
a) projektowane spadki podłużne chodników będą wynosiły max 5,5 %
b) projektowane spadki poprzeczne chodników będą wynosiły 2 %

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 662359.75 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 21
Kod pocztowy: 32-626
Miejscowość: Jawiszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 458780.42

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 458780.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 699775.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak
IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca osobiście zrealizuje zamówienie z wyjątkiem wykonania nawierzchni poliuretanowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.