eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawoja › Budowa wieży widokowo-obserwacyjnej wraz z instalacją elektryczną w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-04

Ogłoszenie nr 510427003-N-2021 z dnia 2021-04-04 r.
Gmina Zawoja:

Budowa wieży widokowo-obserwacyjnej wraz z instalacją elektryczną w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: projekt nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 766072-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 540551937-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zawoja, krajowy numer identyfikacyjny 72182019000000, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 33 8775-015
faks: 33 8775-015
e-mail: a.winczewska@zawoja.ug.pl
www: www.zawoja.ug.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wieży widokowo-obserwacyjnej wraz z instalacją elektryczną w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa wieży widokowo-obserwacyjnej wraz z instalacją elektryczną w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Obiekt położony w miejscowości Zawoja na działce ew. nr 22682/220 , 22682/225. Inwestor przewiduje wzniesienie wieży widokowej konstrukcji stalowej z okładziną drewnianą, o wymiarach podstawy 7,5x7,5m, na stopach żelbetowych. Wysokość wieży to 24,38m. Przedmiotowy teren badań położony jest na wierzchowinie wzniesienia Mosorny Groń o wysokości 1044,8 w południowo-wschodniej części Zawoi. Szczyt Mosornego Gronia tworzy spłaszczenie szczytowe o wymiarach 60 x 40 m przechodzące we wszystkich kierunkach w stromy stok . Wieża będzie zlokalizowana w pobliżu najwyższego punktu szczytowego. W obrębie lokalizacji nie stwierdzono podmokłości. Deniwelacje w obrębie lokalizacji mieszczą się w przedziale 1042,9 -1042,8 m.npm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.11.12.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Budowa wieży widokowo-obserwacyjnej wraz z instalacją elektryczną w ramach projektu nr PLSK.01.01.00-SK-0169/17 pt. Wspólna ochrona kultury dudziarskiej i pasterskiej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 13750360.84 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: NOWATOR Sp. Z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Spytkowice 722 a
Kod pocztowy: 34-745
Miejscowość: Spytkowice 722 a
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1397344.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1397344.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2351208.48
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.