eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Branice › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-04-03

Ogłoszenie nr 510427000-N-2021 z dnia 2021-04-03 r.
Gmina Branice:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 776688-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Branice, krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, Słowackiego 3, 48-140 Branice, woj. opolskie, państwo Polska

telefon: 774868192
faks: 774868230
e-mail: ug@branice.pl
www: www.bip.branice.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.branice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ciągnika rolniczego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SZBGK.ZP.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ciągnika rolniczego do siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie rozruchu (próby eksploatacyjne), przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny oraz przekazanie dokumentu gwarancyjnego. 3. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem dostawa rozumie się: 1) załadunek, transport, uruchomienie i pracę eksploatacyjną w czasie minimum 2 Mth, 2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 3) dostarczenie kompletu dokumentów umożliwiających legalną pracę urządzenia, 4) dostarczenie kompletu dokumentów serwisowych (w tym DTR, instrukcji obsługi, katalogu części zamiennych). 4. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem potwierdzenie odbioru rozumie się potwierdzenie wszystkich elementów wyszczególnionych w definicji dostawy. Jeżeli wszystkie elementy nie zostaną dostarczone jednocześnie, to za termin dostawy będzie uważana data dostarczenia i potwierdzenia ostatniego z elementów. Do chwili odbioru wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy Zamawiający nie potwierdzi jej wykonania, a ryzyko związane z przedmiotem dostawy będzie po stronie Wykonawcy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Przedmiot zamówienia jest określony we wspólnym słowniku CPV kodem: 16700000-2 ciągniki, 66114000-2 usługi leasingu finansowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 16.70.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 215345.79 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 215345.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 215345.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 276925.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 215345.79 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 215345.79

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 215345.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 276925.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.