eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawy środków dezynfekcyjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-03-28

Ogłoszenie nr 510424906-N-2021 z dnia 2021-03-28 r.
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 766100-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 29795100000000, Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 182 677 469
faks: 182 677 469
e-mail: zp@scru.pl
www: www.scru.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy środków dezynfekcyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DFS-5-PN/15-2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych, dla Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Zamówienie podzielone jest na 2 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub dwóch pakietów, natomiast w ramach da-nego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się: - preparat o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika. - preparat o takim samym lub zbliżonym składzie chemicznym substancji biobójczych i jednakowych lub zbliżonych proporcjach składników biobójczych (uwidocznionych w składzie preparatu), - preparat o takim samym lub szerszym spektrum działania w czasie. Zamawiający dopuszcza inną ilość zamawianych jednostek z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. 4. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu. 5. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy (umowy zostaną zawarte na taki okres), ilości te mają charakter orientacyjny. Zamawiający będzie dokonywał zamówień w zależności od potrzeb szpitala. 6. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”). 7. Dostarczany asortyment musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty. 8. Wykonawca gwarantuje, że: a) posiada karty charakterystyki zaoferowanych preparatów; b) posiada dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego (dla całości zaoferowanych produktów) w zakresie składu, właściwości, cech – w postaci katalogów, ulotek, etykiet handlowych; c) posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznej/preparatu - w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat niebezpieczny; d) posiada deklarację zgodności CE, certyfikat, wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie i używania lub potwierdzenie przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, z późn. zm., lub pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm. – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje preparat zakwalifikowany jako wyrób medyczny, kosmetyk, produkt biobójczy; e) posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.) – w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje produkt leczniczy. 9. W momencie zawarcia umowy Wykonawca dostarczy informacje, o których mowa w pkt 8 a-d) opisujące zaoferowany asortyment w formie elektronicznej - na płycie CD. 10. Wykonawca ma obowiązek aktualizowania kart charakterystyki, o których mowa w pkt 2a) i 2c). 11. Wykonawca składa oświadczenie, które z pozycji pakietu, do którego przystępuje są preparatami niebezpiecznymi, które pozycje są wyrobami medycznymi, produktami biobójczymi, kosmetykami, a które są zarejestrowane jako produkty farmaceutyczne. Oświadczenie zawiera się w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowy zostały zawarte w terminie zgodnie z ustawą Pzp. ceny podane w pkt IV.6 są cenami brutto.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 33.63.16.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Preparaty do mycia i dezynfekcji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 103590.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: „MEDILAB” Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wysockiego 6c
Kod pocztowy: 03-371
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 116500.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 116500.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 116500.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Preparaty do mycia i dezynfekcji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/01/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 71680.00 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Grzegorz Mazurek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 4-med. Grzegorz Mazurek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców 50/9
Kod pocztowy: 31-422
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 89078.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 89078.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 89078.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.