eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siechnice › Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-23

Ogłoszenie nr 510418350-N-2021 z dnia 2021-02-23 r.
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.:

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774694-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 22033761000000, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 71 786 09 70
e-mail: sylwester.sas@sisk-siechnice
www: http://www.bip.sisk-siechnice.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - spóka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SISK.Z.27.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu czystości pomieszczeń w budynku biurowym przy ulicy Jana Pawła II nr 12 w Siechnicach należącym do Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi 2710,18 metrów kwadratowych. Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki: Szczegółowy zakres przedmiotowo-rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 90.91.12.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 179880 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: ABC-SERVICE R.Brząkała, R.Gawron, M.Nazuruk Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@abc-service.pl
Adres pocztowy: ul. Bolesławieckia 15
Kod pocztowy: 53-614
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 221252.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 221252.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 237266.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.