eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sękowa › PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-22

Ogłoszenie nr 510418129-N-2021 z dnia 2021-02-22 r.
Gmina Sękowa:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uniwersytet Seniora” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 774084-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sękowa, krajowy numer identyfikacyjny 49189268200000, Sękowa 252, 38-307 Sękowa, woj. małopolskie, państwo Polska

telefon: 18 3518016 w. 29
faks: 183 540 310
e-mail: ugsekowa@sekowa.pl
www: www.sekowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MĘCINIE WIELKIEJ NA OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ NA DZ. NR 151 W MĘCINIE WIELKIEJ, W GMINIE SĘKOWA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BK.271.11.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej na Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych dla mieszkańców Gminy Sękowa w budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną na dz. nr 151 w Męcinie Wielkiej, w gminie Sękowa. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uniwersytet Seniora” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu umowy określa poniższa dokumentacja:
1) Projekt architektoniczno - budowlany – zał. nr 1 do umowy,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 2 do umowy,
3) Decyzja nr 932/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę – zał. nr 3 do umowy.

3. Opis realizacji przedmiotu umowy stanowi także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z postępowania na podstawie którego zawarto niniejszą umowę wraz z ewentualnymi udzielonymi w postępowaniu wyjaśnieniami i modyfikacjami SIWZ – zał. nr 4 do umowy.

4. Przedmiar robót – zał. nr 5 do umowy, stanowi element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.21.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 368694.93 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: PHU "FAMILIA", Mateusz Dziki
Email wykonawcy: familiamateusz@interia.pl
Adres pocztowy: Strzeszyn 342
Kod pocztowy: 38-340
Miejscowość: Biecz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 346429.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 297660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 466479.41
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.