eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzyna Śląska › Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2021-02-11

Ogłoszenie nr 510414679-N-2021 z dnia 2021-02-11 r.
Gmina Jaworzyna Śląska:

Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 773915-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Jaworzyna Śląska, krajowy numer identyfikacyjny 88423652030000, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska

telefon: 748 588 230
faks: 748 588 253
e-mail: urzad@jaworzyna.net
www: www.bip.jaworzyna.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGK.271.4.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej. W ramach zamówienia planuję się wykonać roboty wykończeniowe I i II piętra budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, dotyczące:
- roboty murowe
- wykonanie ścianek działowych z płyt GK i GKF
- montaż drzwi wewnętrznych o fakturze i wykończeniu jak na kondygnacji parteru
- wykonanie tynków wewnętrznych
- licowanie ścian płytkami (pomieszczenia sanitarne)
- wykonanie na ścianach korytarza i klatki schodowej marmolitu
- wykonanie sufitów podwieszanych
- roboty rozbiórkowe posadzek
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie wykładziny obiektowej w pomieszczeniach biurowych
- ułożenie płytek podłogowych na korytarzach i schodach
- remont istniejących schodów drewnianych prowadzących na poddasze nieużytkowe wraz z renowacja balustrady
- roboty malarskie
- prace rozbiórkowe istniejących starych instalacji wod-kan, elektrycznych
- wykonanie instalacji wewnętrznych wodno kanalizacyjnych
- wykonanie instalacji elektrycznej (tablice bezpiecznikowe, instalacja siły i gniazd wtykowych, instalacja oświetleniowa, instalacje ppoż., pomiary elektryczne, IT)
- wykonanie oświetlenia placu przed budynkiem wraz z montażem monitoringu terenu
- wykonanie utwardzenia kostka betonowa placu przed budynkiem do ul. Powstańców wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w części zaznaczonej na dokumentacji projektowej
-instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni
- obudowa istniejących słupów drewnianych konstrukcyjnych więźby dachowej płytami GKF o odpowiedniej odporności ogniowej
- wykonanie oddymiania klatki schodowej wraz z wykonaniem mechanizmu sprzężonego istniejącej klapy oddymiającej zlokalizowanej w dachu z drzwiami wejściowymi zewnętrznymi na parterze budynku
- dostawa urządzania technicznego zapewniającego dostęp osobom niepełnosprawnym

Obiekt na kondygnacji parteru jest w 100 % wykończony i oddany do użytku i pełni funkcję siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Na I i II piętrze w ramach etapowania inwestycji w 2017r. wykonano już instalację centralnego ogrzewania jak i instalację wentylacji mechanicznej łącznie z montażem centrali wentylacyjnej. Obiekt w ramach pozwolenia na przebudowę ma wykonany już zakres pokrycia dachowego jak i obudowy płytami GK więźby dachowej na poddaszu budynku oraz pełną elewację wraz ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną zgodnie z załączonym projektem.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka elementów wykończeniowych jak i rodzaj, parametry materiałów wykończeniowych były spójne (jednolite) i zgodne z kondygnacją parteru budynku, która w 2019 r. została oddana do użytku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 1113820.89 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: POTOCZNI Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Akacjowa 12
Kod pocztowy: 58-130
Miejscowość: Żarów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1369999.69

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 1298890.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 2137125.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.