eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części - wykonanie zastępcze

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-27

Ogłoszenie nr 510240977-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części - wykonanie zastępcze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597038-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części - wykonanie zastępcze

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDiT- DZ.2620.33.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie miasta Łodzi z podziałem na 2 części - wykonanie zastępcze: 1.1. Część 1 - Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego - wykonanie zastępcze. Przedmiotem części 1 zamówienia jest: bieżące utrzymanie sprawności eksploatacyjnej oraz naprawy awaryjne niezwiązane z prawidłową eksploatacją urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych 5 szt. dźwigów osobowych producenta Kone OYJ oraz 6 szt. schodów ruchomych producenta Kone Elewators Co. Ltd usytuowanych na terenie dworca Łódź Fabryczna, zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego.Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zastępcze obowiązków wynikających z umowy nr 90/131/0004/11I/I z dnia 18.08.2011 roku w związku z zawieszeniem realizacji usługi przez obecnego Wykonawcę. Wykonawca musi posiadać do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części 1 autoryzację od Kone Sp. z o.o. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia - Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy dla części 1 zamówienia - Tom III SIWZ. 1.2.Część 2 - Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych zlokalizowanych przy wiadukcie ulicy Tramwajowej w Łodzi - wykonanie zastępcze. Przedmiotem części 2 zamówienia jest: bieżące utrzymanie sprawności eksploatacyjnej oraz naprawy awaryjne niezwiązane z prawidłową eksploatacją urządzeń i wymiana materiałów eksploatacyjnych 2 szt. dźwigów osobowych producenta Lift Service S.A. zlokalizowanych przy wiadukcie ulicy Tramwajowej w Łodzi. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zastępcze obowiązków wynikających z umowy nr 90/131/0004/11I/I z dnia 18.08.2011 roku w związku z zawieszeniem realizacji usługi przez obecnego Wykonawcę. Wykonawca musi posiadać do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 autoryzację od Lift Service S.A. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (Formularz 2b) Tom I SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dla części 2 zamówienia) - Tom II SIWZ. w Formularzu Aktu Umowy -Tom III SIWZ. 2.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 3.W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.4.Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe / specyfikacje techniczne / opisy itp. 5.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji zamówienia czynności polegające na świadczeniu usług konserwacyjnych wykonywała co najmniej 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. (dotyczy części 1 i 2). W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę tej samej osoby w każdej z części zamówienia na które złożono ofertę. 6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 5. powyżej oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 50750000-7


Dodatkowe kody CPV: 42416400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych na terenie dworca Łódź Fabryczna zlokalizowanych w obszarze Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego oraz Wielopoziomowego Parkingu Podziemnego - wykonanie zastępcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 125040.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "KONE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: anna.lawniczak@kone.com
Adres pocztowy: ul. Poleczki 35
Kod pocztowy: 02-822
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 100663.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100663.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 100663.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę "KONE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa za cenę ofertową brutto: 100 663,20 PLN. Podana w formularzu oferty cena za 12 miesięcy świadczenia usługi utrzymania sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych oraz schodów ruchomych objętych wynagrodzeniem służy do dokonania czynności oceny ofert. Wskazana w Formularzu ofertowym w pkt 6.1. cena brutto nie stanowi wartości umowy, a służy jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej SIWZ. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy za cały czas jej trwania nie przekroczy kwoty: 137 563,20 zł, w tym należny podatek VAT.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Usługi konserwacyjne wraz z utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych zlokalizowanych przy wiadukcie ulicy Tramwajowej w Łodzi - wykonanie zastępcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Marcin Szczołko MIODO-LIFT
Email wykonawcy: mioda78@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Brzozowa 8
Kod pocztowy: 99-434
Miejscowość: Domaniewice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 26568.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26568.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26568.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Marcin Szczołko MIODO-LIFT, ul. Brzozowa 8, 99-434 Domaniewice za cenę ofertową brutto:26 568,00 PLN.Podana w formularzu oferty cena za 12 miesięcy świadczenia usługi utrzymania sprawności eksploatacyjnej dźwigów osobowych objętych wynagrodzeniem służy do dokonania czynności oceny ofert. Wskazana w Formularzu ofertowym w pkt 6.2. cena brutto nie stanowi wartości umowy, a służy jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej SIWZ. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy za cały czas jej trwania nie przekroczy 38 868,00 zł, w tym należny podatek VAT.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.