eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-27

Ogłoszenie nr 510240973-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Przedszkole Nr 106 im. Heleny Bechlerowej: USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597021-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540205682-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedszkole Nr 106 im. Heleny Bechlerowej, Krajowy numer identyfikacyjny 93011325300000, ul. ul. Sycowska 9, 51-319 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 798 67 51, e-mail Grzegorz.Kempa@wroclawskaedukacja.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.przedszkole106.edu.wroclaw.pl p106wroclaw.bip.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGI RESTAURACYJNE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 106 IM. HELENY BECHLEROWEJ WE WROCŁAWIU

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kompleksowej usługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu nr 106 z siedzibą we Wrocławiu (51-319) przy ul. Sycowskiej 9 polegającej na dostawie i wydawaniu całodziennego wyżywienia, we własnych naczyniach szklanych Wykonawcy, dla maksymalnie 125 dzieci a średnio 100 dzieci dziennie wg zasad zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55300000-3


Dodatkowe kody CPV: 55523000-2, 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3, 55520000-1, 55521200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg ograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 374305.55
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KANZEON WROCŁAWSKI CATERING GRZEGORZ CIĘŻKAL
Email wykonawcy: krzysztof@wroclawskicatering
Adres pocztowy: AL. A. BRUCKNERA 10
Kod pocztowy: 51-410
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 407137.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 407137.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 407137.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ofert nr 1 Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.