eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi CHODZIEŻ › Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie i prac gospodarczych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2021 roku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-11-27

Ogłoszenie nr 510240971-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Nadleśnictwo Podanin: Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie i prac gospodarczych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 606905-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540226706-N-2020


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Podanin, Krajowy numer identyfikacyjny 57006446400000, ul. Podanin 65, 64-800 CHODZIEŻ, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0672829897, e-mail bartosz.rot@pila.lasy.gov.pl, faks 0672810785.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie i prac gospodarczych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2021 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SA.270.2.15.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby Nadleśnictwa Podanin, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin, wykonywania prac gospodarczych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Podanin, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2021 roku. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Sprzątanie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież, oraz budynku Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego (dalej: PAD) zlokalizowanego przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Podanin; b) Wykonywanie prac gospodarczych wokół budynku Nadleśnictwa Podanin, w tym: utrzymywanie parkingów, prace gospodarcze, utrzymywanie zieleni, oraz pozostałych prac gospodarczych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Podanin; c) Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym; d) Pełnienie patrolów i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż.; e) Obsługę środków transportowych Zamawiającego; f) Transport świadczony samochodem należącym do Wykonawcy. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w ciągu 2021 roku. 4) Ilości rzeczowe zestawione w załączniku nr 5 mają charakter szacunkowy. Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy. 5) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 6) Głównym miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Podanin. W przypadku obsługi środków transportowych Zamawiającego i Transportu świadczonego samochodem należącym do Wykonawcy, będzie to terytorium Państw członkowskich Unii Europejskiej, a w wyjątkowych przypadkach może być to terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy. 7) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w załącznikach opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej czynności, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej czynności - w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. 8) Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłaty niepełnej wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obsługi punktu alarmowo - dyspozycyjnego i patroli samochodem z modułem p.poż., w przypadku wszczęcia/zakończenia akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca. W takim przypadku wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obsługi punktu alarmowo - dyspozycyjnego i patroli samochodem z modułem p.poż. zostanie obliczona proporcjonalnie w stosunku do pozostałych dni miesiąca.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4


Dodatkowe kody CPV: 90914000-7, 75251120-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych nadleśnictwa, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie i prac gospodarczych na terenie administracyjnym nadleśnictwa, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2021 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 256030
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma "TRAWEX" Grzegorz Bukowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podanin, Osiedle Barwne 15,
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Chodzież
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 296432.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296432.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 296432.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.