eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › REMONT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA W SĄDZIE REJONOWYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-11-19

Ogłoszenie nr 510232525-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej: REMONT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA W SĄDZIE REJONOWYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583797-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 32529700000000, ul. ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 396 02 27, e-mail chmielowiec19@wp.pl, faks 0-71 317 51 17.
Adres strony internetowej (url): www.srodaslaska.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sądy Powszechne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

REMONT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I ODDYMIANIA W SĄDZIE REJONOWYM W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu instalacji elektrycznej wnętrzowej - zasilania elektrycznego centrali sygnalizacji pożaru, oddymiania i przewietrzania klatek schodowych oraz systemu nadzoru i sterowania klimatem w serwerowni. Zakres robót obejmuje: -Demontaż centrali systemu sygnalizacji pożarowej, -Czujek p.poż, i ROP. -Demontaż central oddymiania w wyposażeniem ( przyciski, siłowniki ), -Montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru, -Montaż i podłączenie czujek, ROP i modułów sterujących we/wy W zakres prac wchodzą: -wykucie przebić przez ściany i stropy, -układanie rur, korytek i montaż puszek, -układanie przewodów w przygotowanych korytach, -przygotowanie końców i przyłączanie przewodów, -wykonanie połączeń w rozdzielnicy, -montaż urządzeń systemu p.poż., - montaż urządzeń systemu oddymiania i przewietrzania, -montaż systemu nadzoru i sterowania klimatem w serwerowni -próby montażowe, -dokumentacja powykonawcza, -odbiór robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45312100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95822.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ELPROTECT Szymański Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 78
Kod pocztowy: 40-871
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 117862.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17862.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203215.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.