eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › USŁUGI WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W 2021 R. (II)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2020-11-17

Ogłoszenie nr 510229319-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu: USŁUGI WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W 2021 R. (II)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588894-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny 28138539600000, ul. ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 261 313 015, e-mail 21wog@ron.mil.pl, faks 261 313 304.
Adres strony internetowej (url): www.21wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/21wog

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGI WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W 2021 R. (II)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

33/SZP/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są: usługi wywozu i zagospodarowania nieczystości stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych w 2021 r.(II)w trzech częściach zamówienia: Część zamówienia nr 1 - Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych w m. Morąg;Część zamówienia nr 2 - Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych w m. Bartoszyce;Część zamówienia nr 3 - Usługa wywozu, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych z kompleksów wojskowych w garnizonie Bartoszyce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 5a i 5b do SIWZ. Zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem nr I Ogłoszenia o zamówieniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2


Dodatkowe kody CPV: 90511200-4, 90513100-7, 90400000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia:- dla części zamówienia nr 1- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;- dla części zamówienia nr 2- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;- dla części zamówienia nr 3- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r.do dnia 31.12.2021 r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych w m. Morąg.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 170575.99
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KOMA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: olsztyn@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Kod pocztowy: 10-417
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 210039.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210039.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210039.49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia: - dla części zamówienia nr 1- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu nieczystości stałych - odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z kompleksów wojskowych w m. Bartoszyce.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 238077.24
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KOMA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: olsztyn@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Kod pocztowy: 10-417
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 230642.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 230642.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230642.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia:- dla części zamówienia nr 2- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Usługa wywozu, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych z kompleksów wojskowych w garnizonie Bartoszyce.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5130.13
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KOMA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: olsztyn@koma.net.pl
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Kod pocztowy: 10-417
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5972.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5972.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5972.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wymagany termin wykonania zamówienia:- dla części zamówienia nr 3- od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 02.01.2021 r.do dnia 31.12.2021 r.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.