eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-28

Ogłoszenie nr 510213468-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Białymstoku: Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 578207-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 00622058200047, ul. Świętojańska 2A, 15-082 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 73 22 412, 660 680 553, e-mail patronat1990@gmail.com, patronat1990@gmail.com, faks 85 73 22 412.
Adres strony internetowej (url): https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Stowarzyszenie-Penitencjarne-Patronat-Oddział-w-Białymstoku-952947334901581/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty remontowe wybranych pomieszczeń budynku noclegowni przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe 9 pokoi noclegowni , korytarzy, świetlicy - stołówki znajdujących się na I i II piętrze oraz klatki schodowej w budynku przy ul. Świętojańskiej 2a w Białymstoku. W zakres remontu wchodzi m.in. odnowienie ścian i podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, zainstalowanie oświetlenia ewakuacyjnego i wymiana drzwi do pomieszczeń w tym drzwi zewnętrznych. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do ułożenia nowych przewodów (UTP 5e) instalacji teletechnicznej 3 kamer CCTV w pomieszczeniach stołówki oraz klatki schodowej. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ. 4.3 Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.26.26.90 - Remont starych budynków


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 164008.26
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ABC Elewacje s.c. K. Turczewski, S. Turczewski,
Email wykonawcy: biuro@abcelewacje.pl
Adres pocztowy: ul. Polowa 2/14
Kod pocztowy: 15-111
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 179999.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 179999.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 309951.22
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.