eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Opracowanie opinii dydaktycznych i merytorycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych i 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-10-23

Ogłoszenie nr 510209980-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku: Opracowanie opinii dydaktycznych i merytorycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych i 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pt.: Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego o nr RPO.03.03.02-20-0001/16. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF, umowa nr UDA-RPPD.03.03.02-0001/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576494-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20001850200000, ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 515 855, e-mail przetargi@ckubialystok.pl , faks 856 515 855.
Adres strony internetowej (url): www.ckubialystok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: placówka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie opinii dydaktycznych i merytorycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych i 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

26-3/I/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie opinii dydaktycznych i merytorycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych i 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego; 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie trzydziestu niżej określonych części zamówienia (części od 1-6 i 16-21 dotyczą Kursów Umiejętności Zawodowych, a części 7-15 i 22-30 Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych); 3. Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zgłosił się jako: 1) Autor opinii dydaktycznych (części 1-15) - doradca metodyczny lub konsultant ds. kształcenia zawodowego lub konsultant ds. informatyki/edukacji zdalnej lub ekspert ds. kształcenia na odległość lub nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość lub posiadający doświadczenie w opracowywaniu e-materiałów szkoleniowych - maksymalnie w zakresie trzech części zamówienia (tj. 1 osoba może być wskazana do realizacji maksymalnie trzech części zamówienia), 2) Autor opinii merytorycznych (części 16-30) - pracodawca lub przedstawiciel pracodawcy - maksymalnie w zakresie dwóch części zamówienia (tj. 1 osoba może być wskazana do realizacji maksymalnie dwóch części zamówienia); 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ - "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"; 5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę; 6. Oferta musi obejmować wykonanie całości usługi opisanej w SIWZ w zakresie części, na którą składana jest oferta; 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4


Dodatkowe kody CPV: 80210000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: BUD.08.1 Rysunek techniczny budowlany (Monter konstrukcji budowlanych 711102), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tomasz Rolak
Email wykonawcy: tomaszrolakzsbg@gmail.com
Adres pocztowy: ul. KEN 7/29
Kod pocztowy: 15-687
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1350.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: MOD.03 Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży (753105 Krawiec), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 2 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Monter Instalacji Fotowoltaicznych, dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lucyna Brajer
Email wykonawcy: lucyna.brajer@vp.pl
Adres pocztowy: Nowosady 3
Kod pocztowy: 16-060
Miejscowość: Zabłudów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: DRM.04 Rysunek techniczny w branży drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) (grafika i wizualizacja projektu), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lucyna Brajer
Email wykonawcy: lucyna.brajer@vp.pl
Adres pocztowy: Nowosady 3
Kod pocztowy: 16-060
Miejscowość: Zabłudów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1550.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Stolarz 752205+ Ślusarz), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lucyna Brajer
Email wykonawcy: lucyna.brajer@vp.pl
Adres pocztowy: Nowosady 3
Kod pocztowy: 16-060
Miejscowość: Zabłudów
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1560.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: ELM.01. Podstawy automatyki (Technik automatyk 311909) , dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Andrzej Grzędziński
Email wykonawcy: andrzejgrze59@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców 5/19
Kod pocztowy: 15-666
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: BUD.10.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (Monter stolarki budowlanej 712906), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Tomasz Rolak
Email wykonawcy: tomaszrolakzsbg@gmail.com
Adres pocztowy: ul. KEN 7/29
Kod pocztowy: 15-687
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1550.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (Technik programista 351406), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 8 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Asystent osoby niepełnosprawnej 341201), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 9 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (Technik mechanik (operator obrabiarek skrawających 311504), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Łukasz Berent
Email wykonawcy: l.berent@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Swobodna 33 m 39
Kod pocztowy: 15-756
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (Blacharz samochodowy 721306), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Łukasz Berent
Email wykonawcy: l.berent@o2.pl
Adres pocztowy: ul. Swobodna 33 m 39
Kod pocztowy: 15-756
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej (Opiekun osoby starszej 341202), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 12 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych (Technik pożarnictwa 311919), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 13 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 314202), dot. Autora opinii dydaktycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 14 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: ELM.01. - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (Technik automatyk 311909), dot. Autora opinii dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1463.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Andrzej Grzędziński
Email wykonawcy: andrzejgrze59@tlen.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców 5/19
Kod pocztowy: 15-666
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: BUD.08.1 Rysunek techniczny budowlany (Monter konstrukcji budowlanych 711102), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 16 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 17

NAZWA: MOD.03 Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży (753105 Krawiec), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 17 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 18

NAZWA: Monter Instalacji Fotowoltaicznych, dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 18 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 19

NAZWA: DRM.04 Rysunek techniczny w branży drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) (grafika i wizualizacja projektu), dot. Autora opinii merytorycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 975.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paweł Przystalski
Email wykonawcy: p.przystalski@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Ojca Pio 18 A
Kod pocztowy: 58-160
Miejscowość: Świebodzice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1150.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 20

NAZWA: BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych (Stolarz 752205+ Ślusarz), dot. Autora opinii merytorycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 975.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Paweł Przystalski
Email wykonawcy: p.przystalski@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Ojca Pio 18 A
Kod pocztowy: 58-160
Miejscowość: Świebodzice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1150.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 21

NAZWA: ELM.01. Podstawy automatyki (Technik automatyk 311909), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 21 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 22

NAZWA: BUD.10.10 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej (Monter stolarki budowlanej 712906), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 22 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 23

NAZWA: INF.04. - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (Technik programista 351406), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 23 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 24

NAZWA: SPO.01 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (Asystent osoby niepełnosprawnej 341201), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 24 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 25

NAZWA: MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (Technik mechanik (operator obrabiarek skrawających 311504), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 25 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 26

NAZWA: MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych (Blacharz samochodowy 721306), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 26 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 27

NAZWA: SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie starszej (Opiekun osoby starszej 341202), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 27 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 28

NAZWA: BPO.03 - Wykonywanie działań ratowniczych (Technik pożarnictwa 311919), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 28 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 29

NAZWA: OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 314202), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 29 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 30

NAZWA: ELM.01. - Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej (Technik automatyk 311909), dot. Autora opinii merytorycznych

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Uzasadnienie faktyczne: W niniejszym postępowaniu w zakresie części 30 nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.