eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-09-28

Ogłoszenie nr 510186417-N-2020 z dnia 28-09-2020 r.

Gmina Iwanowice: Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569917-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
iwanowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.3.18.2018.MK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Przebudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Celinach" obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w wyszczególnionym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca powinien zrealizować, z zachowaniem wymagań określonych w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym następujące zadania: rozbiórka istniejącej dobudowanej części szkoły (budynek nr 2) przebudowa wraz z nadbudową budynku szkoły w miejscu zburzonego budynku; A. Rozbiórka istniejącej dobudowanej części budynku szkoły (budynek nr 2) W związku z przekroczeniami nośności konstrukcji stropów oraz dachu należy rozebrać następujące elementy budynku nr 2: ściany pierwszej i drugiej kondygnacji, strop nad parterem, pierwszym i drugim piętrem oraz konstrukcję dachu. Elementy które należy pozostawić to: ściany piwnic oraz parteru - jeżeli ich konstrukcja na to pozwoli, strop nad piwnicą oraz fundamenty. W celu wykonania powyższego zadania należy uzyskać stosowne uzgodnienia i pozwolenia. B. Przebudowa i nadbudowa budynku szkoły w miejscu zburzonego budynku W ramach przedmiotowego zadania wykonawca powinien zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wykonać obiekt, który będzie dobudowany do istniejącego budynku szkoły z zachowaniem wymagań i wielkości parametrów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym polegających w szczególności na: a. przygotowaniu dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej obiektu. Zaprojektowany obiekt musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz być zgodny z obowiązującymi warunkami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z budową, w tym uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie robót określonych w opracowanym projekcie; b. wykonaniu technicznym budynku. Nowopowstały budynek należy wykonać na zachowanych fundamentach i piwnicy o wymiarach 10x16 metrów z uwzględnieniem dobudowania zewnętrznej klatki schodowej oraz zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych wraz z konstrukcją od poziomu wejścia do 2 piętra. Nowy budynek powinien składać się z zachowanej piwnicy w której znajduje się kotłownia na olej opałowy obsługująca budynek nr 1 i 2, parteru, pierwszego oraz drugiego pietra. Dach płaski, dostosowany do kształtu dachu budynku nr 1. Nowopowstały budynek należy dostosować do osób niepełnosprawnych oraz zapewnić zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej. c. doprowadzenie do bezpośredniego odbioru i ostatecznego uruchomienia zaprojektowanego obiektu z wszystkimi niezbędnymi urządzeniami. Niezbędne do wykonania zamówienia jest: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę, 2) uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania, 3) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 - Dz. U. Nr 202 poz. 2072 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w branżach: a) architektoniczno - budowlanej, b) konstrukcyjnej, c) instalacji wewnętrznych: instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacyjno-grzewczych, d) przeciwpożarowych. 4) wykonanie kompletnych robót budowlano-montażowych;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7


Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 45200000-9, 45210000-2, 45214200-2, 45310000-3, 45330000-9, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1788616.26
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa "NOWIX" Mariusz Nowak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 7
Kod pocztowy: 32-566
Miejscowość: Alwernia
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2199998.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2199998.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2199998.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.