eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice › "PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NAPRZEBUDOWIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 600137K, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NARAMA NA DZIAŁCE NR 202/2, 212/2"- ETAP IOgłoszenie z dnia 2020-09-26

Ogłoszenie nr 510186221-N-2020 z dnia 26-09-2020 r.

Gmina Iwanowice: "PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA: PRZEBUDOWIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 600137K, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NARAMA NA DZIAŁCE NR 202/2, 212/2"- ETAP I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605650-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Iwanowice, Krajowy numer identyfikacyjny 35155583200000, ul. Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 884 003, e-mail gmina@iwanowice.malopolska.pl, faks 123 884 030.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA: PRZEBUDOWIE POBOCZA W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 600137K, POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI NARAMA NA DZIAŁCE NR 202/2, 212/2"- ETAP I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKR.271.3.24.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Polegające na przebudowę pobocza wzdłuż drogi gminnej z wykonaniem chodnika. 2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Przedmiar robót stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ, Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z: Dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą Załącznik Nr 11 do SIWZ, 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Opis techniczny uzupełniający elementów przedmiotu zamówienia: 1. Ponadto w ramach zamówienia oprócz wykonania wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej (wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), 2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji na których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy; 3) Uwzględnienia wymagań jakościowych i materiałowych: a) do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, b) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). c) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. d) Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. e) Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Uwaga: Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu inwestycji w celu oceny i sprawdzenia możliwości, prowadzenia robót oraz oceny stanu istniejącego. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w określonym terminie na wizję lokalną, natomiast deklaruje pełną pomoc i dostęp do terenu budowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami upoważnionymi po jego stronie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1


Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45233220-7, 45233120-6, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130853.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: 32-200 Miechów, ul. Podmiejska 65
Kod pocztowy: 32-200
Miejscowość: Miechów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 160950.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160950.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252488.23
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.