eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-08-12

Ogłoszenie nr 510151325-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Miejski Klub im. Jana Kiepury: ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545670-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Klub im. Jana Kiepury, Krajowy numer identyfikacyjny 27058997000000, ul. ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 788 33 60, e-mail sekretariat@kiepura.pl, faks 32 788 33 67.
Adres strony internetowej (url): www.bip.kiepura.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Miejska Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH I LOKALACH NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.1.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I - świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, holach, korytarzach, toaletach, kuchniach, ciągach komunikacyjnych, piwnicach w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury tj.: budynku przy ul. Będzińskiej 65; Część II - świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych, holach, korytarzach, toaletach, kuchniach, ciągach komunikacyjnych, piwnicach w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury tj.: budynku ul. Warszawskiej 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9


Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90911300-9, 90610000-6, 90630000-2, 90620000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury tj.: budynku przy ul. Będzińskiej 65;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 159024.39
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 15
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TEAM Outsourcing Poland Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chorzowska 116
Kod pocztowy: 41-605
Miejscowość: Świętochłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 136340.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 126072.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244571.80
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w budynkach i lokalach należących do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury tj.: budynku ul. Warszawskiej 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 238536.59
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 13
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 13
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Ekoenergia Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 9-11/23
Kod pocztowy: 45-862
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 223836.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211000.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 726188.64
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.