eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Prowadzenie (administrowanie) parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi.Ogłoszenie z dnia 2020-08-11

Ogłoszenie nr 510150247-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

Gmina Gołdap: Prowadzenie (administrowanie) parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gołdap, Krajowy numer identyfikacyjny 79067123100000, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 156 000, e-mail jolanta.sztabinska@goldap.pl, faks 876 150 800.
Adres strony internetowej (url): bip.goldap.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie (administrowanie) parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi w Gołdapi przy ul. Promenada Zdrojowa nr 20, prowadzenie toalet automatycznych zlokalizowanych przy Promenadzie Zdrojowej oraz przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi, prowadzenie pola do gry w minigolfa oraz placu zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja wyżej wymienionego zakresu obejmuje w szczególności bieżącą eksploatację, konserwację i utrzymanie w stałej gotowości urządzeń stanowiących wyposażenie ww. obiektów, utrzymywanie w należytym stanie technicznym obiektów oraz urządzeń, dbanie o czystość obiektów, prowadzenie dokumentów wymaganych instrukcjami eksploatacyjnymi, niezwłoczne usuwanie awarii, informowanie na bieżąco zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach w zainstalowanych urządzeniach i instalacjach, prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów (książki obiektu itp.), dokonywanie przeglądów prawem przewidzianych oraz prowadzenie nadzoru technicznego. Gmina pozostaje właścicielem obiektów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 70332000-9


Dodatkowe kody CPV: 50800000-3, 55900000-9, 65000000-3, 65110000-7, 65110000-7, 92000000-1, 92330000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 542311
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 9A
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 667043
Oferta z najniższą ceną/kosztem 667043
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 667043
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie polegające na prowadzeniu (administrowaniu) parku zdrojowego wraz z pijalnią wód mineralnych i tężniami solankowymi jest zadaniem własnym Gminy. Gmina Gołdap jako Zamawiający działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udziela zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie może być udzielone Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sikorskiego 9A, 19-500 Gołdap ponieważ spełnione są łącznie następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.