eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2022-05-16

Ogłoszenie nr 510002635-N-2022 z dnia 2022-05-16 r.
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna:

Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zadanie to jest częścią Projektu „Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubelta – etap I” LIFEGALLINAGO ACTION PLAN (LIFE17 NAT/PL/000015), dalej „Projekt”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE (nr umowy LIFE17 NAT/PL/000015) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 266/2018/Wn50/OP-WK/LF/D). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowań o udzielenie zamówień w ramach Projektu.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak
Numer ogłoszenia: 532367-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczna, krajowy numer identyfikacyjny 430525669, Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska

telefon: 508371307, 512210512
e-mail: tomaszbajdak@wp.pl, katarzyna.curylo@lto.org.pl
www: http://www.lto.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Określenie preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim i lubelskim w latach 2020-2021 r.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DUBELT/LTO/20/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres i
przebieg prac terenowych w każdym z sezonów lat 2020 i 2021: 1) Odłowy dubeltów na tokowiskach. 2)
Ocena preferencji siedliskowych samców dubelta na dwóch różnych tokowiskach woj. podlaskim (w
każdym roku badaniami objęte będzie jedno tokowisko). 3) Ocena preferencji siedliskowych samic
dubelta w woj. podlaskim, na którą będzie się składać w każdym z sezonów lat 2020 i 2021. Zakres i
przebieg prac kameralnych: polegający na opracowaniu raportów częściowych po każdym roku prac
terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja załączniki do postępowania dostępne na
wskazanych stronach internetowych Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Tak

II.5) Główny kod CPV: 90.71.15.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej
zamawiającego. Publikacja niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ma na celu
zapewnienie odpowiedniego upublicznienia informacji o zamówieniu. Do niniejszego postępowania nie
maja zastosowania przepisy polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone
jest zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami zamawiającego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Ocena preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. podlaskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 57723 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: konsorcjum osób fizycznych w składzie: Rafał Szczęch, Kolonia Ostrówek, Oliwier Myka, Białystok
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kolonia Ostrówek 61
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kolonia Ostrówek
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 71000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 71000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 71000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Ocena preferencji siedliskowych samców i samic dubelta w woj. lubelskim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 56910.57 pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: konsorcjum osób fizycznych w składzie: Robert Cymbała, Tomaszów Lubelski, Tomasz Frączek, Kraśnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 27 m.1
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kraśnik
Kraj/woj.: brak danych

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 70000

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 70000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 70000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.