eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słubice › Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzenia stosowanego w terapii tlenowej - AIRVO 2, wykorzystywanego w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19Ogłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie nr 510000522-N-2022 z dnia 2022-01-18 r.
NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzenia stosowanego w terapii tlenowej - AIRVO 2, wykorzystywanego w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 80445872000000, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska

telefon: 95 758 20 71 wew.305
faks: 95 750 14 12
e-mail: zamowienia@szpitalslubice.pl
www: www.szpitalslubice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzenia stosowanego w terapii tlenowej - AIRVO 2, wykorzystywanego w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 2022/01/00003

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzenia stosowanego w terapii tlenowej – AIRVO 2, wykorzystywanego w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19 w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.:
- zestaw zawierający rurę i komorę, op. 10 szt. - 4 opakowania
- kaniula donosowa +L, op. 20 szt. - 3 opakowania

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 33.15.72.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: brak danych

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/01/2022

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 14900 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Nie

Nazwa wykonawcy: Fisher&Paykel Healtcare Poland Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Andersa
Kod pocztowy: 61-894
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 16092

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 16092
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 1692
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.