eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu weryfikacji stanu bezpieczeństwa, prowadzenie testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych w ramach umowy ramowej C/605/19/DI/B/471.Ogłoszenie z dnia 2022-01-02

Ogłoszenie nr 510000012-N-2022 z dnia 2022-01-02 r.
Centrum Informatyki Resortu Finansów:

Przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu weryfikacji stanu bezpieczeństwa, prowadzenie testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych w ramach umowy ramowej C/605/19/DI/B/471.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Informatyki Resortu Finansów, krajowy numer identyfikacyjny 14263627400000, Samorządowa 1, 26-601 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska

telefon: 22 694 41 42
faks: 48 367 36 73
e-mail: anna.jaworska9@mf.gov.pl
www: http://www.cirf.gov.pl

adres profilu nabywcy: http://www.cirf.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny - państwowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu weryfikacji stanu bezpieczeństwa, prowadzenie testów bezpieczeństwa i testów penetracyjnych w ramach umowy ramowej C/605/19/DI/B/471.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): CIRF.DZ1.271.159.2021

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu
bezpieczeństwa informatycznego systemu Cyfrowa Granica

II.4) Informacja o częściach zamówienia
Zamówienie było podzielone na części: Nie

II.5) Główny kod CPV: 79.21.20.00

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie przeprowadzone i udzielone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2021

IV.2) Całkowita wartość zamówienia (wartość bez VAT): 64925.00 PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: Tak

Nazwa wykonawcy: SEQRED Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 52
Kod pocztowy: 02-432
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: Tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: Nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy: 136995.30

Oferta z najniższą ceną/kosztem: 136995.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 136995.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.