eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-05-04

Leszno: Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy
Numer ogłoszenia: 49499 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26831 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie, tel. 22 7258005, 7259035, 7258452, faks 22 7258552.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.W ramach zadania przewidziano wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Topolowej w m. Grądy, na północny zachód od DW580, na odcinku o długości 1257m (pik. 0+52,50 - 1+309,50) wraz z wlotami dróg poprzecznych (odcinki po min. 20m) i zjazdami na posesję. Szerokość nawierzchni 7,0m, (w tym 5,0m jezdnia dla pojazdów i pobocze asfaltowe o szer. 2,0m). Zaprojektowano wymianę konstrukcji i wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie (łączna pow. 9767m2), ustawienie 2906,81m krawężników na ławie z oporem, ułożenie nawierzchni bitumicznej (9638m2) - warstwa wiążąca AC11W50/70 o grubości 6cm, warstwa ścieralna AC 8S 50/70 o grubości 5cm. Należy ponadto ułożyć nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w ilości 584m2, w tym na 19 zjazdach na posesje (420m2), chodniku (65m2) i wysepkach segregacyjnych (99m2). Zjazdy i wysepki zaprojektowano w obudowie z krawężnika na ławie, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Na odcinku o długości 32,5m zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokości 2,0m - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa o grubości 8cm. Przewidziano również odtworzenie systemu odwodnienia pasa drogowego. Należy wymienić 795m sączka drenarskiego 60x80 z kruszywa w otulinie z geowłókniny z rurą perforowaną O160 oraz 10 studni rewizyjnych z rur PEHD O600. Zaprojektowano ustawienie 53 znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego, grubowarstwowego w kolorze białym (520m2) i w kolorze czerwonym (332m2). Na krawędzi pasa dla pojazdów i pobocza asfaltowego należy zamontować 248 punktowych elementów odblaskowych). Przewidziano również ustawienie barier: U-14a - 20m i U-11b - 14m. W ramach robót przygotowawczych należy usunąć 8 drzew o średnicy ok. 60cm i wykosić pobocza. W ramach robót wykończeniowych należy m.in. ściąć, wyrównać i wyprofilować pobocze na szerokości całego pasa drogowego oraz umocnić je kruszywem w pasach o szer. po 0,5 m. UWAGA: Wprowadzono zmianę wobec informacji zawartych projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2): warstwę ścieralną na ciągu pieszo-jezdnym należy wykonać z asfaltobetonu w kolorze czarnym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) oraz dokumentacji kosztorysowej. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę robót podwykonawcom przy usuwaniu drzew oraz przy pracach dotyczących remontu systemu odwodnienia. 4. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 5. Od Wykonawcy wymaga się wykonania połączenia budowanej drogi z drogą wojewódzką w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. 6. W czasie realizacji zadania Wykonawca zapewni przejezdność drogi objętej zamówieniem. 7. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTARCZENIA SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU PRAC DO ZAAKCEPTOWANIA W REFERACIE INWESTYCJI URZĘDU GMINY. 8. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 883) i powinny być poddawane bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów. Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy na własny koszt. 9. Wykonawca, w czasie nieobecności kierownika budowy dłużej niż 2 dni zapewni bezwzględnie na budowie nadzór nad wykonaniem robót przez kierownika robót branży drogowej z uprawnieniami bez ograniczeń. Fakt ten zostanie wcześniej zgłoszony do Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy odbioru robót w przypadku stwierdzenia wad i usterek niedających się usunąć w szybkim czasie lub braku możliwości korzystania z wybudowanego obiektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 45.11.11.00 - Roboty w zakresie burzenia 45.23.32.20 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2052928,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1450921,68

  • Oferta z najniższą ceną: 1450921,68 / Oferta z najwyższą ceną: 1763505,28

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.