eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czeladź › Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-12-05

Czeladź: Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka
Numer ogłoszenia: 491590 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi , ul. Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 32 2659400, faks 32 2659400.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dps.czeladz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków Usługa gastronomiczna w Domu Pomocy Społecznej SENIOR im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. co oznacza: 3.1. przygotowywanie i wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w ilościach: - śniadanie, obiad ( dwa zestawy ) i kolacja dla maksymalnie 48 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, 3.2. dokonywanie z własnych środków finansowych zakupu produktów potrzebnych do sporządzania posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), 3.3. dostawę i magazynowanie produktów potrzebnych do sporządzania posiłków, 3.4. przygotowywanie posiłków ściśle wg załączonego jadłospisu (załączniki nr od 1a do 1d do wzoru umowy); 3.5. sporządzanie posiłków, co do ilości, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem przekazanym przez pracownika socjalnego z uwzględnieniem ewentualnych diet. 3.6. zamawiający zastrzega sobie możliwość zapotrzebowania na posiłki dla chorych mieszkańców zgodnie z zaleceniem lekarza (diet) w miejsce posiłków wynikających z jadłospisu przewidzianego na dany dzień kalendarzowy, przy czym łączna ilość przygotowanych posiłków nie ulegnie zmianie. Posiłki te powinny być oparte na nomenklaturze diet obowiązujących przy żywieniu różnych jednostek chorobowych. 3.7. używanie do sporządzania posiłków artykułów spożywczych z ważnym terminem przydatności do spożycia, 3.8. posiłki winny być przygotowane na miejscu, z produktów świeżych i nieprzetworzonych; nie dopuszcza się używania półproduktów oraz produktów gotowych, 3.9. nie dopuszcza się podawania posiłków odgrzewanych, 3.10. obiad winien składać się z dwóch dań tj. zupy i drugiego dania przygotowanych w dwóch zestawach do wyboru mieszkańca oraz ciepłego napoju (np. kompot, herbata) 3.11. przygotowanie potraw świątecznych zgodnie z tradycją (na Boże Narodzenie i Wielkanoc), w ramach tzw. wsadu do kotła, 3.12. chleb nie może być wydzielany, winien być dostępny bez ograniczeń do wszystkich posiłków, 3.13. przez całą dobę, do dyspozycji mieszkańców, winna być: herbata, masło, dżem i chleb, w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 3.14. wydawanie posiłków we wszystkie dni roku kalendarzowego w następujących godzinach: - śniadanie - w godz. 800-1000 - obiad - w godz. 1300-1500 - kolacja - w godz. 1800-2000 3.15. rozliczanie się z Zamawiającym w systemie tygodniowym i miesięcznym wg załączonych wzorów (załączniki nr 2 i nr 3 do wzoru umowy - załącznik nr 7 do SIWZ) 3.16. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach jadalni, kuchni, zaplecza i magazynów środkami czystości posiadającymi atesty, zakupionymi z własnych środków finansowych, 3.17. gruntowne sprzątanie i pastowanie jadalni pastą antypoślizgową przynajmniej raz na kwartał, 3.18. zapewnienie własnych estetycznych obrusów na stoły w jadalni, 3.19. pranie i prasowanie obrusów, zasłon i firan z jadalni, mycie okien, podłogi, i w zależności od potrzeby, malowanie przekazanych w używanie pomieszczeń na własny koszt, 3.20. używanie powierzanego sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi, 3.21. w przypadku awarii powierzonego sprzętu z winy Wykonawcy - pokrywanie kosztów naprawy niezależnie od ich wysokości, a gdyby w wymienionej sytuacji (z winy Wykonawcy) sprzęt nie nadawał się do dalszej eksploatacji, odkupienie na własny koszt takiego samego sprzętu lub sprzętu podobnej klasy w terminie 30 dni od daty stwierdzenia nieprzydatności sprzętu, 3.22. przestrzeganie zasad higieny w pomieszczeniach oddanych w używanie oraz zasad BHP, P.poż. i SANEPIDU, 3.23. prowadzenie na własny koszt monitoringu DDD, 3.24. dokonywanie na własny koszt dezynsekcji we wszystkich pomieszczeniach przekazanych w używanie w zależności od potrzeby. 3.25. strony ustalają, że inwentaryzacja pomieszczeń i przekazanego w używanie sprzętu i drobnego wyposażenia będzie dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inwentaryzację zarządza Zleceniodawca, a Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania inwentaryzowanych składników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków, w zależności od ilości mieszkańców przebywających w DPS..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Metodą spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Działalność w tym zakresie nie wymaga specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Metodą spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu wykonanych usług. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę gotowania i przygotowania posiłków w domu pomocy społecznej lub całodobowym ośrodku wsparcia o wartości brutto nie mniejszej niż 260.000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Metodą spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Metodą spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Metodą spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy, 2. Wyliczenie ceny oferty: wypełnione załączniki nr 1a do 1d do wzoru umowy (jadłospis na każdy dzień kolejnych czterech tygodni) oraz wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ (wyliczenie wartości materiału), 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 4. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy : w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność wprowadzenia zmian w jadłospisie, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te nie mogą mieć wpływu na jednostkową cenę posiłków i tym samym wartości całej umowy; w zakresie zmiany ustawowej wysokości podatku VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dps.czeladz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej SENIOR im.Jana Kaczmarka, 41-250 Czeladź, ul.Szpitalna 5A, pokój 126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej SENIOR im.Jana Kaczmarka, 41-250 Czeladź, ul.Szpitalna 5A, pokój 126.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.