eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa monitoringu Zespołów Zaporowo Upustowych dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w TarnowieOgłoszenie z dnia 2020-11-20

Nr: NP/2020/11/0624/PB

Przedmiot zamówienia: Usługa monitoringu Zespołów Zaporowo Upustowych dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-11-20

Data wygaśnięcia: 2020-11-27

CPV:

Osoba kontaktowa: Dawid Boroń (ZA) dawid.boron@gaz-system.pl +48 146225106

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem Zamówienia jest usługa monitoringu Zespołów Zaporowo Upustowych dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie.
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 4. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 5. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 6. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
Dodatkowe informacje : 1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Formularzem ,,Oferta", stanowiącym załącznik do SIWZ.
Warunki udziału w Projekcie : Rozdział I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego. 2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.: 2.1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy posiadają: 2.1.1) aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą o ochronie osób i mienia", na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: a) stałej lub doraźnej, b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych 2.1.2) aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę jednej koncesji na poszczególne formy ochrony wymienione w pkt 2.1.1) i 2.1.2) powyżej. 2.1.3) aktualną decyzję właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo do posiadania broni, wydaną na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (t. j. Dz. U. z 2020 r. nr 955 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą o broni i amunicji" 2.2) Posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 2.2.1) będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej zakresem przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych. 2.3) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 2.3.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizują co najmniej jedno zamówienie polegające na ochronie mienia wykonywanej w formie stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych, przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych wraz z zapewnieniem działań grupy interwencyjnej na obiektach przemysłowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych brutto. 2.3.2) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, tj. a) osobą nadzorującą działanie grup interwencyjnych: 1) dla I rejonu Ochrony - co najmniej 1 osoba 2) dla II rejonu Ochrony - co najmniej 1 osoba 3) dla III rejonu Ochrony - co najmniej 1 osoba z których każda: - posiada poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej ,,zastrzeżone" i została przeszkolona w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.), - jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawą o ochronie osób i mienia
- posiada aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
b) pracownikami Grupy Interwencyjnej: 1) dla I rejonu Ochrony - co najmniej 7 kwalifikowanych pracowników ochrony 2) dla II rejonu Ochrony - co najmniej 7 kwalifikowanych pracowników ochrony 3) dla III rejonu Ochrony - co najmniej 14 kwalifikowanych pracowników ochrony z których każdy: - jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
- posiada aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia
- posiada aktualną legitymację do posiadania broni w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy o broni i amunicji. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. personelu, o których mowa w lit. a) i b) powyżej. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. pkt 2.1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2) z wyłączeniem ppkt 2.3.2) powyżej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują Usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2-1.13, pkt 1.15 i pkt 1.17 SIWZ. Rozdział II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ) wraz z Formularzem cenowym (zgodny z treścią Załącznika nr 1 do Formularza ,,Oferta"), 2) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo), 3) Aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.1) ppkt 2.1.1) . 4) Aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.1) ppkt 2.1.2) . 5) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada decyzję właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo do posiadania broni, wydaną na podstawie ustawy o broni i amunicji zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.1) ppkt 2.1.3) (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). 6) Wykaz wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert spełniających warunek określony w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.3) ppkt 2.3.1). Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot zamówienia, wartość zamówienia (brutto), daty wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia, podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, a także dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ). 7) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z warunkami opisanymi w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.3) ppkt 2.3.2) wraz z informacjami na temat ich uprawnień i kwalifikacji zawodowych (zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. uprawnienia i kwalifikacje. 8) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony) złotych zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.2) ppkt 2.2.1) . 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2)-5) powyżej dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu), 2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 5. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 2.3) ppkt 2.3.2) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale I ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 6. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 7. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 8. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Zgodnie z Projektem Umowy.
Termin składania ofert : 2020-11-27
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego, 2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail dawid.boron@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Szczegóły dotyczące komunikacji oraz składania ofert opisane zostały w Rozdziale X oraz XIV SIWZ.
Termin otwarcia ofert : 2020-11-27
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest niejawne.
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.