eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usługi przygotowania i prowadzenia Warsztatów komunikacyjnych na temat dobrych praktyk budowania współpracy wewnątrz zespołu projektowego oraz z przedstawicielami instytucji i właścicielami nieruchomościOgłoszenie z dnia 2020-09-15

Nr: NP/2020/09/0515/PM

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przygotowania i prowadzenia Warsztatów komunikacyjnych na temat dobrych praktyk budowania współpracy wewnątrz zespołu projektowego oraz z przedstawicielami instytucji i właścicielami nieruchomości

Typ: Nieograniczony

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Data publikacji: 2020-09-15

Data wygaśnięcia: 2020-09-30

CPV:

Osoba kontaktowa: Renata Saganowska (ZA) renata.saganowska@gaz-system.pl +48 222201769

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres ul. Mszczonowska 4 Miejscowość Warszawa Telefon +48 (022) 220 14 49 www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przygotowania i prowadzenia Warsztatów komunikacyjnych na temat dobrych praktyk budowania współpracy wewnątrz zespołu projektowego oraz z przedstawicielami instytucji i właścicielami nieruchomości. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu Zamówienia). 3. Numer i nazwa kodu CPV przedmiotu zamówienia: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Miejsce uzyskania SIWZ : Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl - zakładka ,,przetargi".
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca. 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej ,,SIWZ" . 4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryterium oceny ofert wskazanego w Rozdziale XVI ust. 1 pkt 1) SIWZ.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Instrukcji udzielania zamówień współfinansowanych w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i SIWZ. 2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 4. Zamówienie jest realizowane w ramach: 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - POIiŚ: o gazociąg Strachocina - Pogórska Wola - POIS.07.01.00-00-0011/17-00 o gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń - POIS.07.01.00-00-0015/17-00, 2) Instrumentu finansowego ,,Łącząc Europę" - CEF: o gazociąg Polska - Litwa - INEA/CEF/ENER/M2014/0033 o gazociąg Polska - Słowacja - INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 o Tłocznia Gustorzyn - INEA/CEF/ENER/M2014/0033 o Tłocznia Strachocina - INEA/CEF/ENER/M2016/1291691 o gazociąg łączący krajowy system przesyłowy z gazociągiem podmorskim - INEA/CEF/ENER/M2018/1752068 o gazociąg Goleniów - Lwówek - INEA/CEF/ENER/M2018/1752068 o gazociąg podmorski Polska - Dania - INEA/CEF/ENER/M2017/1511920 o Tłocznia Goleniów - INEA/CEF/ENER/M2018/1752068 o Tłocznia Odolanów - INEA/CEF/ENER/M2018/1752068 5. Instrukcja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/instrukcja-udzielania-zamowien-wspolfinansowanych/ 6. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności. 7. O zakończeniu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ - w przypadku zakończenia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu składania ofert. 8. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 6 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowe informacje : 1. Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane. 3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz ,,Oferta") oraz Załącznikiem nr 2a do Formularza ,,Oferta" (Formularz cenowy).
Warunki udziału w Projekcie : I. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. 2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia niepublicznego. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy: 3.1) dysponują lub będą dysponować co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym: a) co najmniej 2 (dwoma) Trenerami - osobami, z których: - każda w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w przeprowadzeniu minimum 2 (dwóch) wydarzeń typu: seminarium/szkolenie/warsztat z zakresu negocjacji lub komunikacji społecznej - co najmniej 1(jedna) posiada ukończone studia wyższe na kierunku psychologia. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia niepublicznego. 2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt 1 ppkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w pkt 1 ppkt 2), 3) i 4) może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, aby takie podmioty brały udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawców Wykonawcy. II. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać: 1) wypełniony Formularz ,,Oferta" (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ), zawierający oświadczenie Wykonawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z treścią Rozdziału VIII ust. 1 pkt 1) - 9) SIWZ, 2) wypełniony Formularz cenowy (zgodny z treścią Załącznika nr 2a do Formularza ,,Oferta"), 3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub innego dokumentu, z którego będą wynikać zasady reprezentacji Wykonawcy, 4) pełnomocnictwo upoważaniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu, 6) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) ppkt 3.1) SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ), 7) zobowiązania innych podmiotów (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ) lub innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów - w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, 8) Przykładowe dwa ćwiczenia praktyczne dla uczestników warsztatów, składane na potwierdzenie kryterium pozacenowego określonego w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 3. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3) SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale VI ust. 4 SIWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga: 1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu, lub 2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego oświadczenia lub dokumentu. 5. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 6. Jeżeli w postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż dwóch Wykonawców, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny tylko tego Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i oceny. 7. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wadium
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Data realizacji zamówienia : Patrz: Dodatkowe informacje
Miejsce realizacji zamówienia : Miejsce realizacji zamówienia zostało określone w SIWZ.
Termin składania ofert : 2020-09-30
Miejsce składania ofert : Oferty należy składać 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego. Uwaga: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail renata.saganowska@gaz-system.pl, przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
Termin otwarcia ofert : 2020-09-30
Miejsce otwarcia ofert : Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 12:00 w dniu, w którym upływa termin składania ofert. Zamawiający przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję on-line, zatem bez fizycznej obecności Wykonawców w siedzibie Zamawiającego. Uwaga: o W celu uczestnictwa w transmisji należy połączyć się z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do którego link oraz wymagany identyfikator i kod dostępu są następujące: Link: https://join.video.gaz-system.pl/ Identyfikator spotkania: 311191 Kod dostępu: 2468 o Zamawiający, w celu umożliwienia Wykonawcom uczestniczenia w otwarciu ofert poprzez transmisję on-line, załącza do SIWZ Instrukcję podłączenia się do pokoju wideokonferencyjnego (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Okres związania ofertą : 60 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.