eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Remont bieżni na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2014-02-05

Postomino: Remont bieżni na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie
Numer ogłoszenia: 40904 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie , Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckis.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont bieżni na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont bieżni lekkoatletycznej polegający na uzupełnieniu istniejących ubytków, wykonaniu natrysku wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej, oznakowanie bieżni oraz uzyskanie atestu PZLA do przeprowadzenia zawodów rangi Mistrzostw Polski na Stadionie im. Zbigniewa Galka w Postominie. 2.Zakres robót: Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej typu natrysk zgodnie z treścią SIWZ. Oznakowanie bieżni zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (linie torów, miejsca startów, miejsca płotków, strefy zmian biegów sztafetowych). Wykonanie dwóch przecisków pod bieżnią o średnicy 150mm Przedłużenie istniejącej instalacji elektrycznej wraz z instalacją skrzynki elektrycznej. 3.Wymagania: Uzyskanie atestu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Stadion im. Zbigniewa Galka, który umożliwi organizację zawodów rangi Mistrzostw Polski. Nawierzchnię stanowi warstwa natryskowa zespojona lepiszczem poliuretanowym z domieszką granulatu EPDM naniesiona metodą ciśnieniową. Nawierzchnia musi być odporna na kolce. Nawierzchnia powinna posiadać następujące dokumenty, które wykonawca dostarczy w trakcie realizacji robót: rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań certyfikowanego laboratorium sportowego, atest higieniczny, karta techniczna potwierdzona przez producenta, badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2004, certyfikat IAAF, autoryzacja producenta z potwierdzeniem gwarancji (minimum 5-letniej). 4.Wymagania ogólne: Przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją funkcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz SIWZ. Wykonawca realizując zamówienie powinien zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie pod względem BHP miejsca wykonywania robót i miejsc składowania materiałów. Odpady powstałe podczas realizacji zadania przekazać odbiorcy odpadu posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zm.) lub wykorzystać we własnym zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem na odzysk odpadów. Przekazanie odpadów należy udokumentować pisemnie. Wykonanie zasilania w energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb placu budowy wg potrzeb oraz demontaż zasilania. 5.Zakres robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Zaleca się aby każdy z Wykonawców biorących udział w postepowaniu przetargowym dokonał wizji lokalnej istniejącego stadionu i bieżni lekkoatletycznej w celu zapoznania się z istniejącym stanem i uwzględnieniem w wycenie ewentualnych braków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45.23.32.50 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 15 9315 0004 0022 3861 2000 0010 Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5.Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu - w osobnej koszulce należy wnieść wraz z ofertą - nie łączyć go na trwale z ofertą. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej lub boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł (brutto) każda oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej osoby/osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcji budowlanej i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  przez roboty, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający rozumie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej lub boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł (brutto) każda;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a)w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, b)spowodowana warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, c)spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub dodatkowych, d)koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, e)spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku: -odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, -odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, -istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych f)w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia opisanych w punkcie 2, g)w innych uzasadnionych przypadkach; 2)Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a)Zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zrealizowania przedmiotu zmówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; b)konieczność usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, c)spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3)Zlecenie realizacji robót zamiennych lub dodatkowych, 4)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczególności: a)zmianami przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, b)Wprowadzeniem zmian sposobu świadczenia opisanych w pkt 2. c)Wyłączeniem spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, 5)Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, 6)Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, a ujętych w oferowanej cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilości robót oraz w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym. 7)Zamawiający przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy. 8)Zamawiający przewiduje obniżenie wynagrodzenia z tytułu nieuregulowania przez Wykonawcę kosztów zużycia wody i energii. 9)Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.postomino.pl/ckis/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.