eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń Laboratorium jakości użytkowej systemów informacyjnych w ramach projektu -Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki -AC/BZP/262/2014

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-12-12

Wrocław: Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń Laboratorium jakości użytkowej systemów informacyjnych w ramach projektu -Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki -AC/BZP/262/2014
Numer ogłoszenia: 408264 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Wrocławska , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3202182,3203145, faks 71 3202143.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń Laboratorium jakości użytkowej systemów informacyjnych w ramach projektu -Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki -AC/BZP/262/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego wyposażenia pomieszczeń Laboratorium jakości użytkowej systemów informacyjnych w ramach projektu Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki w skład którego wchodzą: 1) Kompleksowy system Eyetrackingowy obejmujący urządzenia i oprogramowanie do rozpoznawania, śledzenia i rejestracji i analizy aktywności wizualnej człowieka; 2) Kompleksowy system obejmujący aparaturę wraz z oprogramowaniem do automatycznego i wykonywanego na bieżąco rozpoznawania emocji na podstawie mimiki twarzy; 3) Kompleksowy system sterujący i zarządzający badaniami jakości użytkowej systemów informacyjnych. Dostaw obejmuje montaż, podłączenie i zainstalowanie sprzętu tak aby był w pełni gotowy do działania i poddania testom przez użytkownika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ. Miejsce dostawy: budynek Bibliotech PWr, pl. Grunwaldzki 11/11a, 50-377 Wrocław, III piętro, budynek D-21. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca dostawy oraz warunków związanych z instalacją, będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający również w powyższym celu zamieszcza rzut III piętra oraz rzut pomieszczeń (335,336) laboratoriów. 2. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 4 miesięcy od daty wysłania zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w par. 3 wzoru umowy. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe 48.90.00.00 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 32.32.00.00 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia z art. 22 uPzp - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie - tabela B SIWZ. W kwestii warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonaną: co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją systemu sterującego i zarządzającego wykonywanymi badaniami pozwalającego na łączną analizę wyników badań systemem eyetrackingowym (obejmującym urządzenia i oprogramowanie do rozpoznawania, śledzenia i rejestracji i analizy aktywności wizualnej człowieka) oraz systemem obejmującym aparaturę i oprogramowanie do automatycznego i wykonywanego na bieżąco rozpoznawania emocji na podstawie mimiki twarzy. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda: 1.Oświadczenia z art. 22 uPzp - Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - odpowiednio i zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu dostaw - Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączonych dowodów, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu dostaw - Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączonych dowodów, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia z art. 22 uPzp - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia z art. 22 uPzp - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia z art. 22 uPzp - Załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  Próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, tj.: Wykonawca przedkłada opis oferowanego przedmiotu zamówienia pozwalający stwierdzić zgodność z opisem przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją odpowiednio wypełniony, wydrukowany i podpisany Załącznik nr 5a do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie, czy oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, na postawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów/oświadczeń. Zamawiający dopuszcza złożenie oferowanego opisu przedmiotu zamówienia w języku angielskim

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja (czas trwania) - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie. a)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w parametrach technicznych i technologicznych Przedmiotu Umowy - przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć przedłużenia terminów realizacji Umowy, ani zwiększenia Wynagrodzenia - w przypadku gdy wystąpi: (i)niedostępność na rynku urządzeń lub programów wskazanych w Umowie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń lub programów, (ii)pojawienie się na rynku urządzeń lub programów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji po stronie Zamawiającego, (iii)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; oraz a) Aneks przedmiotowy - dodanie do Oferty elementu/asortymentu, który nie został wyspecyfikowany w Ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia, a który w trakcie prac (realizacji zamówienia) okazał się niezbędny do zrealizowania zamówienia Zamawiającego. W powyższym przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie. Zmiana następuje na wniosek jednej ze Stron Umowy, po zatwierdzeniu i Wykonawcę. b) Aneks przedmiotowy - usunięcie (ograniczenie lub wyłączenie) z Oferty elementu/asortymentu, który został wyspecyfikowany w Ofercie na wykonanie przedmiotu zamówienia, a który w trakcie prac okazał się zbędny do zrealizowania zamówienia Zamawiającego. W powyższym przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie. Zmiana następuje na wniosek jednej ze Stron Umowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. c) Aneks terminowy - zmiana terminów wykonania zamówienia w sytuacji wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności po stronie Zamawiającego lub/i istotnych i nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy dopuszczający zmianę terminu i/lub harmonogramu realizacji Umowy o czas niezbędny dla wykonanie należycie dostaw stanowiącej przedmiot umowy. d) Aneks miejsca dostawy - zmiana miejsca dostawy (realizacji zamówienia), w sytuacji wystąpienia po stronie Zamawiającego istotnych i nieprzewidzianych okoliczności, jak i zmian organizacyjno-administracyjnych. Zmiana następuje na wniosek Zamawiającego, po zatwierdzeniu przez Wykonawcę. W powyższym przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.pwr.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1) z oficjalnej strony internetowej Zamawiającego 2) osobiście w siedzibie BZP PWr (Smoluchowskiego 19, Wrocław) 3) na pisemny wniosek Wykonawcy - pocztą.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Biura Zamówień Publicznych PWr ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, budynek A5, pok. 409.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.