eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa Regionalnej Stacji Stabilizacji Tlenowej Odpadów Komunalnych wraz z inrastrukturą dla potrzeb zagospodarowania odpadów metodą MPB w ramach RIPOK na Terenie MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-18

Tarnów: Budowa Regionalnej Stacji Stabilizacji Tlenowej Odpadów Komunalnych wraz z inrastrukturą dla potrzeb zagospodarowania odpadów metodą MPB w ramach RIPOK na Terenie MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej
Numer ogłoszenia: 40729 - 2013; data zamieszczenia: 18.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52804 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 6219373, faks 014 6219373.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Regionalnej Stacji Stabilizacji Tlenowej Odpadów Komunalnych wraz z inrastrukturą dla potrzeb zagospodarowania odpadów metodą MPB w ramach RIPOK na Terenie MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa Regionalnej Stacji Stabilizacji Tlenowej Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą dla potrzeb zagospodarowania odpadów metodą MPB w ramach RIPOK na terenie MPGK Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Cmentarnej. Dotyczy to wykonania pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących, związanych z wykonaniem zamówienia zgodnie z posiadaną dokumentacją, na warunkach niniejszej specyfikacji oraz w istniejących warunkach terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, która jest integralną częścią niniejszej SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakres robót podzielony zostanie na trzy etapy : Etap I Budowa hali - termin wykonania do 70 dni od dnia przekazania placu budowy Etap II Roboty instalacyjne, place - termin wykonania do 120 dni od dnia przekazania placu budowy Etap III Dostawa i montaż urządzeń termin wykonania do 150 dni od dniaprzekazania placu budowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.21.00 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów 45.23.24.54 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych 45.21.32.80 - Roboty budowlane w zakresie kompostowni .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Solak Edward Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe, 33-114 Rzuchowa 17 woj. małopolskie, Rzuchowa 17, 33-114 Rzuchowa, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2576892,16

  • Oferta z najniższą ceną: 2576892,16 / Oferta z najwyższą ceną: 5958637,02

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.