eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 Euro na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. ul. Św.Anny 57 obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.Ogłoszenie z dnia 2010-12-08

Brzeziny: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 Euro na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. ul. Św.Anny 57 obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.
Numer ogłoszenia: 401288 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. , ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 46 8743625, faks 46 8743625.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsbrzeziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 Euro na wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. ul. Św.Anny 57 obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: wywozie śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez TBS w Brzezinach Sp. z o. o., ul. Św. Anny 57 oraz zasobów własnych spółki liczonych na podstawie: a/ lokali mieszkalnych wg ilości zamieszkujących w nich osób, tj. 2291 osób. b/ lokali użytkowych wg powierzchni lokali, tj. 2651,84 m2. Dobór ilości, rodzaju i pojemności pojemników z pokrywami oraz częstotliwość ich opróżniania leży w gestii wykonawcy, ma zapewnić prawidłową obsługę i wywiązanie się z zamówienia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w umowie. W ramach kosztów wykonywanej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia do dyspozycji Zamawiającego dodatkowo trójasortymentowych zestawów pojemników do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów z papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego w miejscach i w ilości nie mniejszej niż 5 kompletów zapewniających wywiązywanie się z nałożonych postanowień Uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzeziny, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.12.13.10 - 90.12.13.10 .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawcy zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy nr 33 1020 3378 0000 1302 0159 9687 Banku PKO BP III Oddział w Łodzi. W przypadku nie wpłacenia wadium w formie gotówki, zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w innej formie, zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy. 2. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy. 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert tj. do dnia 15.12.2010 roku do godziny 12:00- co oznacza, iż przed tym terminem wadium winno znajdować się na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy załączyć do oferty w taki sposób aby możliwe było jego wyłączenie na wniosek Wykonawcy bez naruszania zawartości oferty. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument wadialny (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa) powinien zawierać stwierdzenie: wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zawierające uzasadnienie wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub o podobnej treści. Okres ważności tego dokumentu musi rozpoczynać się w dniu składania ofert i obejmować co najmniej okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca posiadał aktualne wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez właściwy organ, oraz transportu odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie obowiązującej ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2007r. , Nr 39. poz. 251 z późniejszymi zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji ważności zezwoleń, o których mowa wyżej, na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia. Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz transportu tych odpadów wydane przez właściwy organ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie. Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawca złożył w powyższym zakresie stosowne pisemne oświadczenie i załączył je do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawca złożył w powyższym zakresie stosowne pisemne oświadczenie i załączył je do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. kryterium uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawca złożył w powyższym zakresie stosowne pisemne oświadczenie i załączył je do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymaga się, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawca złożył w powyższym zakresie stosowne pisemne oświadczenie i załączył je do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, że posiada zdolność do realizacji całego zakresu zamówienia obejmującego wywóz nieczystości stałych z posesji zgodnie z SIWZ i nie będzie podzlecać innym Wykonawcom któregokolwiek z zadań objętych SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbsbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 12:00, miejsce: siedziba Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny sekretariat pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.