eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Czarter samolotu pasażerskiego w podziale na 4 zadaniaOgłoszenie z dnia 2013-09-28

Warszawa: Czarter samolotu pasażerskiego w podziale na 4 zadania
Numer ogłoszenia: 394034 - 2013; data zamieszczenia: 28.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czarter samolotu pasażerskiego w podziale na 4 zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czarter samolotu pasażerskiego w podziale na 4 zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 683340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 162700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 162700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162700,00

 • Waluta: EUR.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający przeprowadził 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: czarter samolotu pasażerskiego w podziale na 4 zadania. Ceny ofert złożonych w ww. postępowaniach przewyższały kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie, dlatego oba postępowania zostały unieważnione. W związku z bardzo bliskim terminem realizacji zamówienia, pierwszy lot w dniu 28.08.2013 r., i braku czasu na przeprowadzenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu trybu z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późń. zm.) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający zamierza negocjować wartość wszystkich przelotów z firmą Chapman Freeborn Airchatering Sp. Z o.o., ul. Bokserska 66, 20-690 Warszawa, w celu uzyskania jak najniższej kwoty zamówienia i podpisania umowy w trybie z wolnej ręki.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.