eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju - dokończenie realizacji robót

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-02-08

Krynica-Zdrój: Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju - dokończenie realizacji robót
Numer ogłoszenia: 38544 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju , ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju - dokończenie realizacji robót.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju, na dz. ew. 36, 62, 35 obręb Krynica-Zdrój - dokończenie realizacji robót. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) Komora ssawna pomp (obiekt 1) - wymiana sondy hydrostatycznej. 2) Budynek hali technologicznej filtrów z budynkiem obsługi hali technologicznej filtrów i instalacjami: technologicznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, centralnego ogrzewania, gazową, energetycznymi i sterowniczymi (obiekt 2 i 3) - dostawa i montaż separatora lamelowego w tym podłączeń technologicznych oraz enn i akp; demontaż i montaż części konstrukcji dachu z jego pokryciem (płyty warstwowe); demontaż i montaż części pomostów w tym ich konstrukcji nośnej; wykonanie zasypu materiałem filtracyjnym dwóch jednostek filtrów; wymiana czerpni ściennej w pomieszczeniu agregatorni; zabudowa daszku nad wejściem; wykonanie schodów wejściowych do budynku oraz obarierowanie ich wraz z rampą; uzupełnienia instalacyjne elektryczne i akp istniejących szaf sterowniczych; rozruch wszystkich instalacji technologicznych; wodnych, energetycznych i sterowniczych w tym zrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę; wykonanie prób szczelności instalacji; wykonanie oznakowania obiektów i rurociągów; opracowanie niezbędnych instrukcji; uporządkowanie obiektu i wyposażenie w niezbędny sprzęt bhp i p.poż.; ewentualna naprawa uszkodzeń wskutek prac demontażowych i montażowych pokrycia i konstrukcji dachu oraz pokrycia i konstrukcji pomostów jak i montażu separatora. 3) Zbiorniki wody czystej 3 jednostki (obiekt 4a, 4b, 4c) - kompleksowa realizacja zbiornika 4a tj. wykonanie fundamentu żelbetowego; dostawa i montaż zbiornika wody; wykonanie prób szczelności zbiorników; wykonanie połączeń instalacji technologicznych, energetycznych i akp zbiornika 4a. 4) Zbiornik na osad (obiekt 7) - wykonanie próby szczelności zbiornika. 5) Schody terenowe (obiekt 8) - kompleksowe wykonanie schodów terenowych w technologii mokrej, beton zbrojony. 6) Sieci: wodociągowe, energetyczne i sterownicze - uzupełnienie istniejących wykonanych sieci oraz połączeń instalacyjnych. 7) Ukształtowanie - wykonanie nasypów z ziemi hałdowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW), ubezpieczenie skarpy północnej nad zbiornikami narzutem z kamienia. 8) Ogrodzenie - wymiana ogrodzenia od ulicy Czarny Potok na całej długości - tj. demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach betonowych na ogrodzenie systemowe; wymiana siatki ogrodzeniowej od strony wschodniej SUW. 9) Drogi - do realizacji pełny zakres jak w projekcie; podjazd z kostki betonowej do rampy budynku obsługi, remont istniejącej nawierzchni, która pozostanie dojazdem technicznym do zbiorników wody. 10) Ujęcie - drobne prace remontowe-dostosowawcze ujęcia do realizowanej stacji SUW- demontaż i montaż zastawki na kanale doprowadzającym wody do SUW; montaż mętnościomierzy; montaż kamery; okablowanie zamontowanych urządzeń energetycznych. 11) Rozbiórki - całkowita rozbiórka istniejącego budynku SUW w zakresie konstrukcji i instalacji. 2. Wykonawca podczas realizacji zadania zobowiązany jest utrzymać proces technologiczny na budowanej (modernizowanej) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy-Zdroju umożliwiający dostawę wody mieszkańcom gminy, zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie budowlanym. 3. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Kody i nazwy CPV, 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Dokumentacja projektowa. 4. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z inwentaryzację wykonanych robót budowlanych jak również dokonał wizji lokalnej terenu budowy oraz najbliższego otoczenia budowy. 5. Wszystkie roboty wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej, z zasadami sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. I bhp, przepisami prawa (w tym przepisami techniczno-budowlanymi), dotyczącymi ochrony środowiska. 6. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać jednolite ubrania robocze wskazujące nazwę Wykonawcy. 7. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty: 60 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45.22.00.00 - Roboty inżynieryjne i budowlane 45.23.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45.26.00.00 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45.35.00.00 - Instalacje mechaniczne 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 27 l/s oraz o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy): a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; c) kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 800.000,00 zł. b) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 800.000,00 zł. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a) zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, b) sytuacji niezależnych od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej, c) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian dokumentacji projektowej, d) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, e) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, f) aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w § 4 ust umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-krynica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, II piętro, pok. nr 17..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, II piętro, pok. nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanowiące część Projektu /Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój/.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.