eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Remont pod這gi 鈍ietlicy wiejskiej w Mas這wicach

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2012-10-03

Postomino: Remont pod這gi 鈍ietlicy wiejskiej w Mas這wicach
Numer og這szenia: 378666 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie , Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ckis.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAM紟IENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Remont pod這gi 鈍ietlicy wiejskiej w Mas這wicach.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest remont pod這gi budynku 鈍ietlicy wiejskiej w miejscowo軼i Mas這wice, 76-113 Postomino, dz. nr 99/1. Zakres rob鏒: 1) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 2) rozebranie pod這gi drewnianej, 3) rozebranie legar闚 pod這gowych, 4) wykonanie izolacji podposadzkowej przeciwwilgociowej z folii polietylenowej, 5) wykonanie podk豉d闚 betonowych na pod這簑, 6) ocieplenie posadzki styropianem, 7) u這瞠nie p造tek gres na posadzce z cokolikiem i listw wyka鎍zaj帷, 8) wymiana stopnic schod闚 drewnianych. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesi璚y od dnia odebrania przez Zamawiaj帷ego rob鏒 budowlanych i podpisania (bez uwag) protoko逝 ko鎍owego. Opis przedmiotu zam闚ienia oraz zakres rob鏒 zawarte s w inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i przedmiarze rob鏒, stanowi帷ych za陰czniki do specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia, kt鏎e stanowi dokumenty pomocnicze przy sporz康zaniu zestawienia rzeczowo-finansowego. Zamawiaj帷y umo磧iwia dokonanie ogl璠zin 鈍ietlicy wiejskiej w Mas這wicach. Zam闚ienie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2007-2013, dzia豉nia 413 Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju w zakresie ma造ch projekt闚. Z uwagi na konieczno嗆 rozliczenia projektu przez Zamawiaj帷ego, Wykonawca zobowi您any jest do dostarczenia kosztorysu r騜nicowego..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 45.40.00.00 - Roboty wyko鎍zeniowe w zakresie obiekt闚 budowlanych .

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAM紟IENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie 膨da wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNK紟

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ten warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku o warto軼i co najmniej 5.000,00 z brutto ka盥a z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz za陰czeniem dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 roboty te zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam闚ienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna ten warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca zapewni przy realizacji zam闚ienia udzia co najmniej 1 osoby posiadaj帷ej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunk闚, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr鏂z o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:

  • wykaz rob鏒 budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone
  • wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych dla wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

  • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do os鏏 fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiot闚 zagranicznych

  Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt鏎ym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo sk豉dania ofert

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zam闚ienie publiczne tylko dla wykonawc闚, u kt鏎ych ponad 50 % pracownik闚 stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunk闚 zmian

Zamawiaj帷y zgodnie z art. 144 ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z p騧n. zm.) przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z okoliczno軼i wymienionej poni瞠j, z uwzgl璠nieniem podawanych warunk闚 ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w przypadku przed逝瘸j帷ych si procedur zwi您anych z wykorzystaniem przez wykonawc闚 鈔odk闚 ochrony prawnej w zam闚ieniach publicznych lub innych procedur zam闚ie publicznych, b) spowodowana warunkami atmosferycznymi uniemo磧iwiaj帷ymi prowadzenie rob鏒 budowlanych, dokonywanie odbior闚, c) spowodowana udzieleniem zam闚ie zamiennych lub dodatkowych, d) spowodowana konieczno軼i wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, e) spowodowana nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg鏊no軼i w przypadku: - odmiennych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚 geologicznych, - odmiennych od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunk闚 terenowych, - istnienia niezinwentaryzowanych lub b喚dnie zinwentaryzowanych obiekt闚 budowlanych. f) w innych uzasadnionych przypadkach. 2) Zmiany sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczeg鏊no軼i: konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu zm闚ienia przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych/technologicznych ni wskazane w SIWZ w szczeg鏊no軼i w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zam闚ienia, b) b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i: konieczno嗆 usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) spowodowane odmiennymi od przyj皻ych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczeg鏊no軼i istnienie podziemnych urz康ze, instalacji lub obiekt闚 infrastrukturalnych. 3) Zlecenie realizacji rob鏒 zamiennych lub dodatkowych. 4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana w szczeg鏊no軼i zmianami przepis闚 prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towar闚 i us逝g maj帷ej zastosowanie do przedmiotu umowy. 5) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wy陰czenia spod rycza速u rob鏒 zamiennych i rozliczenia ich kosztorysem powykonawczym lub r騜nicowym. 6) Zamawiaj帷y przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o warto嗆 rob鏒 niewykonanych, a uj皻ych w oferowanej cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub r騜nicowego w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilo軼i rob鏒 oraz w oparciu o ceny jednostkowe rob鏒 zawarte w kosztorysie ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia: http://bip.postomino.pl/ckis/
Specyfikacj istotnych warunk闚 zam闚ienia mo積a uzyska pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Postominie 76-113 Postomino 97.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 18.10.2012 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Postominie 76-113 Postomino 97 sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Zam闚ienie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszar闚 Wiejskich na lata 2007-2013, dzia豉nia 413 - Wdra瘸nie lokalnych strategii rozwoju - w zakresie - ma造ch projekt闚. Z uwagi na konieczno嗆 rozliczenia projektu przez Zamawiaj帷ego, Wykonawca zobowi您any jest do dostarczenia kosztorysu r騜nicowego..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: nie

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.