eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Modernizacja tarasu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-09-12

Kraków: Modernizacja tarasu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8.
Numer ogłoszenia: 371622 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338070 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2668400, 012 2681167, faks 012 2681167.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja tarasu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 6 w Krakowie przy ul. Niecałej 8..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w szczególności są : prace demontażowe starej posadzki z płytek lastriko wraz z podłożem aż do płyty konstrukcyjnej, reprofilacja podłoży jastrychami cementowymi i zaprawami do napraw betonu, wykonanie warstwy paroizolacyjno-hydroizolacyjnej samoprzylepnymi membramami, docieplenie ścian na tarasie z wymianą parapetów, ułożenie maty kompensująco-drenażowej, ułożenie warstwy posadzkowej z płytek gresowych , docieplenie ścian parteru na tarasie wg. technologii systemowych opartych na tynku akrylowym, prace pomocnicze. W tym: rozbiórki nawierzchni i podłoży- 95,388m2, reprofilacja podłoża (płyty)- 94,568m2, naprawa czoła tarasu- 2,5m2, montaż profili krawędziowych- 24,33mb, hydroizolacja i paroizolacja- 95,388m2 poziomo i 5,486m2 pionowo, docieplenie ścian tarasu- 58,782m2o gr.10cm i 3cm, wykonanie posadzki zespolonej - 92,761m2 wg. przedmiaru robót stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załącznik Nr 7..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.26.20.00 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.43.10.00 - Kładzenie płytek 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.32.10.00 - Izolacja cieplna 45.32.40.00 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57865,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 70495,20

  • Oferta z najniższą ceną: 70495,20 / Oferta z najwyższą ceną: 85599,56

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.