eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Roboty budowlane - 1./ Budowa parkingu z zadaszeniem dla 10 samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i informacją BIOZ w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap I) oraz 2./ Rozbudowa o wiatrołap, budowa 2 wyjść ewakuacyjnych z zadaszeniami oraz termomodernizacja i wymiana stolarki otworowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap II).

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2013-09-11

Sosnowiec: Roboty budowlane - 1./ Budowa parkingu z zadaszeniem dla 10 samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i informacją BIOZ w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap I) oraz 2./ Rozbudowa o wiatrołap, budowa 2 wyjść ewakuacyjnych z zadaszeniami oraz termomodernizacja i wymiana stolarki otworowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap II).
Numer ogłoszenia: 369542 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Diagnostyki Obrazowej , Plac Medyków 2, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 032 2901600, 3682432, faks 032 2918823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//bip.silesia-region.pl/zdososnowiec

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - 1./ Budowa parkingu z zadaszeniem dla 10 samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i informacją BIOZ w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap I) oraz 2./ Rozbudowa o wiatrołap, budowa 2 wyjść ewakuacyjnych z zadaszeniami oraz termomodernizacja i wymiana stolarki otworowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap II)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Budowa parkingu z zadaszeniem dla 10 samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i informacją BIOZ (etap I) oraz 2. Rozbudowa o wiatrołap, budowa 2 wyjść ewakuacyjnych z zadaszeniami oraz termomodernizacja i wymiana stolarki otworowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap II).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.22.30.00 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45.23.32.00 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45.44.30.00 - Roboty elewacyjne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust 2 ustawy Prawo zamowień publicznych Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 21 459,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BRE Bank S.A. 95114010780000582240001003 z oznaczeniem: Przetarg znak: 2/ZP-PN/2013 na roboty budowlane - 1./ Budowa parkingu z zadaszeniem dla 10 samochodów wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury i informacją BIOZ w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap I), 2./ Rozbudowa o wiatrołap, budowa 2 wyjść ewakuacyjnych z zadaszeniami oraz termomodernizacja i wymiana stolarki otworowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu przy ul. Pl. Medyków 2 (etap II)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie minimum 1 roboty budowlanej (o wartości min. 1.500.000,00 zł), z podaniem jej wartości, rodzaju, daty (zakończenia) i miejsca wykonania roboty budowlanej. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, winny posiadać wymagane uprawnienia w zakresie, w jakim ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, odpowiednio do charakteru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Wykonawca przedłoży oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) wskaże za pomocą informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, iż posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 złotych lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 1 000 000,00 złotych. b)posiada aktualnie opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 1 000 000,00 zł ważną na cały okres trwania realizacji zamówienia. Nie jest możliwe skorzystanie z zasobów innego podmiotu w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy pzp: a) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana. b) Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana. c) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego (np. warunki pogodowe). Wszystko zostanie udokumentowane w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzone protokolarnie. Umowa będzie aneksowana. d) Zamawiający przewiduje zmianę umowy w razie wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień. Potwierdzone protokołem konieczności. Umowa będzie aneksowana.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.silesia-region.pl/zdososnowiec
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej, Plac Medyków 2, 41-200 Sosnowiec pok. Nr 2,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 10:30, miejsce: SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej, Plac Medyków 2, 41-200 Sosnowiec pok. Nr 2,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.