eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wyłączenie z eksploatacji odcinka gazociagu DN 250 PN 1,6 MPa relacji Ściegny - Jelenia Góra 2Ogłoszenie z dnia 2015-07-15

Nr: NP/2015/07/0712/WRO

Przedmiot zamówienia: Wyłączenie z eksploatacji odcinka gazociagu DN 250 PN 1,6 MPa relacji Ściegny - Jelenia Góra 2

Typ: Niepubliczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Data publikacji: 2015-07-15

Data wygaśnięcia: 2015-07-24

CPV: -

Osoba kontaktowa: Elżbieta Frontkiewicz-Basak (WDH) elzbieta.frontkiewicz@gaz-system.pl 71 335 33 43

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Opraowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Wyłączenie z eksploatacji odcinka gazociagu DN 250 PN 1,6 MPa relacji Ściegny - Jelenia Góra 2".
Miejsce uzyskania SIWZ : I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do odebrania w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (budynek A, parter) w dniach od 15.07.2015 r. do 23.07.2015 r. w godz. 7:00-15:00 lub na stronie internetowej www.gaz-system.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ : 1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania wymagań zawartych
w Specyfikacji w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do Specyfikacji przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Dostawców, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronie internetowej Spółki, na której została udostępniona SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.
Zastrzeżenia dotyczące postępowania : 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Dostawców biorących udział w Postępowaniu.
3. Dostawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania, z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
Dodatkowe informacje : Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia z wykonawcami negocjacji.
Warunki udziału w postępowaniu : 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia Niepublicznego tj.:
a. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedno zadanie związane z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej (gaz ziemny) średniego/podwyższonego lub wysokiego ciśnienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Niepublicznego,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w Postępowaniu.
3. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Dostawców o udzielenie Zamówienia Niepublicznego. Dostawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia Niepublicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żąda go Zamawiający. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający żąda od Dostawców występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Dostawców w toku postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie tego Zamówienia Niepublicznego.
4. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany
w pkt. 1 ppkt 1),2) i 3) powyżej mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w pkt. 1 ppkt 4) musi spełnić każdy z Dostawców odrębnie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania wszystkich lub niektórych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Dostawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w szczególności nie składając wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw,
b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) Dostawców:
1) będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
2) będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera , członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
e) Dostawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Dostawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
f) Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Dostawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane,
h) Dostawców wpisanych na Listę Nierzetelnych Dostawców.
7. Zamawiający może odstąpić od Wykluczenia Dostawcy w przypadkach, o których mowa w pkt 6 lit. c) powyżej, jeżeli przemawia za tym interes Spółki.
8. Zamawiający powiadomi Dostawcę o wykluczeniu z Postępowania.
9. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
10. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w Rozdziale VIII SIWZ, Dostawca winien przedstawić:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego albo składania ofert lub rozpoczęcia negocjacji w trybie uproszczonym, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie
dopuszcza się składanie dokumentów wystawionych z datą wcześniejszą, jeśli w tym okresie dane zawarte w rejestrze nie uległy zmianie i Dostawca złoży w tym zakresie stosowane oświadczenie lub Zamawiający samodzielnie zweryfikuje aktualność danych Dostawcy zawartych w rejestrze,
2) oświadczenie Dostawcy, iż może ubiegać się o udzielenie zamówienia niepublicznego i nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z Rozdziałem VII pkt. 1 SIWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
3) oświadczenie Dostawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
4) oświadczenie Dostawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek(zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
5) wykaz wykonanych zadań wraz z referencjami potwierdzającymi wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, przynajmniej jednego zadania związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej sieci gazowej (gaz ziemny) średniego/podwyższonego lub wysokiego ciśnienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
11. W przypadku, gdy Dostawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż zł polski, Zamawiający przeliczy je na zł polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zakończenia realizacji zamówienia, potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniach, o których mowa w lit. a) powyżej, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed ww. dniami zgodnie z treścią § 8 pkt. 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2012 r. poz. 7 ze zm.).
12. Dokumenty wymienione powyżej z wyłączeniem pełnomocnictwa muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
13. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.
14. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty.
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Dostawcę.
16. W przypadku składania oferty przez Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 10 ppkt. 1), ppkt. 2), ppkt. 3) powyżej dotyczy każdego z ww. Dostawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
17. Jeżeli w danym postępowaniu oferty zostały złożone przez więcej niż 3 Dostawców, dopuszcza się możliwość badania i oceny ofert tylko tych 3 Dostawców, których oferty po wstępnej ocenie są najkorzystniejsze. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oferty złożone przez pozostałych Dostawców Zamawiający pozostawia bez badania i oceny.
18. Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, oraz wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
Informacje dotyczące wadium : Wadium nie będzie pobierane.
Termin realizacji zamówienia : Wymagane
Słownie : a) realizacja całego zamówienia - do 12 m-cy licząc od daty zawarcia Umowy (umowę uważa się za wykonaną z datą podpisania protokołu odbioru dokumentacji bez uwag Zamawiającego i odbioru wszelkich uzgodnień oraz decyzji składających się na przedmiot Umowy), b) przekazanie Zamawiającemu ZZK, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, projektu wykonawczego, zgód właścicieli/użytkowników wieczystych gruntów na prowadzenie prac na ich nieruchomościach- do dnia 8 m-cy licząc od daty zawarcia Umowy.
Miejsce realizacji zamówienia : Rejon działania OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Termin składania ofert : 2015-07-24 10:00
Miejsce otwarcia ofert : Dział Realizacji Zamówień, ul. Gazowa 3, 50 - 513 Wrocław
Termin otwarcia ofert : 2015-07-24 11:00
Miejsce otwarcia ofert : Dział Realizacji Zamówień, ul. Gazowa 3, 50 - 513 Wrocław
Okres związania ofertą : 30 dni
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.