eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świecie › Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi suwnic z kabiny oraz zajęć z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego dla uczennic i uczniów biorących udział w projekcie Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy V

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-28

Świecie: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi suwnic z kabiny oraz zajęć z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego dla uczennic i uczniów biorących udział w projekcie Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy V
Numer ogłoszenia: 358392 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327554 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świecki, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 100, faks 52 56 83 102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi suwnic z kabiny oraz zajęć z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego dla uczennic i uczniów biorących udział w projekcie Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy V.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu: 1) obsługi suwnic z kabiny dla 15 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, ul. Kościuszki 6A, 86 - 100 Świecie; 2) obsługi suwnic ze stanowiska roboczego dla 15 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, ul. Kościuszki 6A, 86 - 100 Świecie; 3) obsługi suwnic ze stanowiska roboczego dla 3 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 85, 86 - 105 Świecie. 2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: Część Pierwsza: Zajęcia z zakresu obsługi suwnic z kabiny - kategoria I S: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu obsługi suwnic z kabiny, których celem jest nabycie przez uczestników teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi suwnic z kabiny; 2) Program zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) ogólne wiadomości o dźwigniach, b) wiadomości o dozorze technicznym, c) maszynoznawstwo specjalistyczne, d) eksploatacja, e) bezpieczeństwo i higiena pracy, f) praktyczna nauka obsługi suwnic; 3) zajęcia muszą obejmować 92 godziny zajęć z czego: a) co najmniej 90 godzin zajęć, z czego 74 godzin zajęć teoretycznych i 16 godzin praktycznych, b) 2 dodatkowe godziny zajęć obejmujące: 1 godz. na przeprowadzenie rozmowy sterowanej na temat równości płci oraz 1 godz. na przeprowadzenie testów mierzących poziom wiedzy uczestniczek i uczestników zajęć, tj.: 0,5 godz. na początku zajęć i 0,5 godz. na zakończenie zajęć, c) godzina zajęć obejmuje zajęcia liczące 45 minut - długość przerw ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę; Część Druga: Zajęcia z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego - kategoria II S: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego, których celem jest nabycie przez uczestniczki i uczestników teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego; 2) Program zajęć musi obejmować w szczególności następujące zagadnienia: a) ogólne wiadomości o dźwigniach, b) wiadomości o dozorze technicznym, c) maszynoznawstwo specjalistyczne, d) eksploatacja, e) bezpieczeństwo i higiena pracy, f) praktyczna nauka obsługi suwnic; 3) zajęcia muszą obejmować 62 godziny zajęć z czego: a) co najmniej 60 godzin zajęć, z czego 50 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin praktycznych, b) 2 dodatkowe godziny zajęć obejmujące: 1 godz. na przeprowadzenie rozmowy sterowanej na temat równości płci oraz 1 godz. na przeprowadzenie testów mierzących poziom wiedzy uczestniczek i uczestników zajęć, tj.: 0,5 godz. na początku zajęć i 0,5 godz. na zakończenie zajęć, c) godzina zajęć obejmuje zajęcia liczące 45 minut - długość przerw ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projektu Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy V, Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-04-010/13 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia z zakresu obsługi suwnic z kabiny - kategoria I S

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 18000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 18000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18000,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia z zakresu obsługi suwnic ze stanowiska roboczego - kategoria II S

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 21600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21600,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.