eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Świadczenie usług pralniczych.Ogłoszenie z dnia 2014-10-18

Trzebnica: Świadczenie usług pralniczych.
Numer ogłoszenia: 348794 - 2014; data zamieszczenia: 18.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej , ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3120920, faks 71 3121498.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pralniczych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych z zachowaniem barier bakteriologicznych oraz norm i parametrów wymaganych dla bielizny szpitalnej wraz z transportem, w szczególności: 1) moczenie, pranie, maglowanie lub prasowanie bielizny szpitalnej, 2) dezynfekcja materacy, poduszek, bielizny operacyjnej, bielizny zakażonej, mopów, ścierek do podłóg, 3) zmiękczanie koców 4) naprawy krawieckie (uzupełnienie oderwanych guzików, przyszywanie troków, cerownie bielizny) 5) odbiór bielizny brudnej z magazynu bielizny brudnej Zamawiającego oraz załadunek i transport na koszt Wykonawcy do pralni Wykonawcy. Bielizna skażona i operacyjna będzie umieszczana przez Zamawiającego w workach koloru czerwonego, a pozostała w workach koloru niebieskiego. 6) dostarczanie i rozładunek na koszt Wykonawcy czystej bielizny do magazynu czystej bielizny Zamawiającego. Bielizna wyprana musi być poskładana i odpowiednio zapakowana przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający jej zabrudzenie (np. worek foliowy przezroczysty, biały) oraz opisana rodzajowo z tym, że Zamawiający wymaga, aby poszwy pakowane były po 10 szt., prześcieradła po 20 szt., poszewki po 40 szt., pieluchy po 10 szt., w jednym worku nie więcej niż 50 szt. Na workach ma być podana informacja o asortymencie, ilości i wadze. 7) dostarczanie okresowo (raz na 3 m-ce) Zespołowi Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zamawiającego wyników (kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) badań mikrobiologicznych pranej bielizny szpitalnej. 8) w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na zlecenie Zamawiającego wykonywanie na koszt Wykonawcy badań mikrobiologicznych bielizny czystej zgodnie z następującymi ustaleniami: a. próbki do badania będą pobierane przez Wykonawcę na wniosek i w obecności członków Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, b. badania będą wykonane w pracowni mikrobiologicznej uzgodnionej z Zamawiającym, c. wyniki badań mikrobiologicznych będą interpretowane i oceniane przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 2. Szacunkowa łączna ilość kg na okres 24 m-cy: 105 000 3. Odbiór brudnej i dostawa czystej bielizny odbywać się będzie 3 razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki od godz. 11:00 do godziny 15:00. 4. W przypadku, kiedy w wyznaczonym dniu (jak w punkcie 6) przypada dzień świąteczny, wolny od pracy odbiór bielizny brudnej odbędzie się przed dniem wolnym, a dostawa czystej bielizny po dniu wolnym. 5. Bielizna będzie wydawana i przyjmowana na podstawie specyfikacji ilościowo-asortymentowej, 6. Usługa ma być wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny, a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch przy użyciu środków posiadających również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Opieki na Dzieckiem lub innej równoważnej instytucji dla środków do prania bielizny noworodkowej i niemowlęcej. 7. Stosowane procedury muszą eliminować występowanie ogniw lub źródeł zakażeń, zapobiegać powstaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych. 8. Wykonawca będzie stosował środki piorące i dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania tj.: wykazujących działanie bakteriobójcze (B), grzybobójcze (F), wirusobójcze (V), prątkobójcze (Tbc), posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnie z zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny. 9. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do przeprowadzania sprawdzających kontroli w zakresie stosowania przez Wykonawców środków czystościowych, piorących i dezynfekcyjnych. 10. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wykonaną usługę pralniczą w zakresie jakości wykonanej usługi i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli; Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy; 11. Świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem odbywać ma się zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu, skażenia bielizny oraz z technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, bezwzględnie przestrzegając zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 12. Wykonawca musi posiadać pozytywną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem spełniania warunków sanitarnych środków transportu, którymi wykonawca będzie realizował odbiór i dostawę poszczególnych partii prania. 13. Wykonawca musi posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej na świadczenie usług pralniczych we wskazanym zakładzie pralniczym. 14. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po zawarciu umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2015r. Okres realizacji zamówienia to 12 miesiący od dnia rozpoczęcia jego realizacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00 - Usługi prania i czyszczenia na sucho .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 1) ustawy PZP, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP). Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 2), jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) oraz przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 3 do SIWZ - z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi pralnicze dla jednostek służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymagalnej wartości porównywalnej. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP) oraz załączy wykaz środków transportu, dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 4 do SIWZ - z wykazu ma wynikać, że Wykonawca posiada co najmniej 1 pojazd spełniający wymagania dotyczące transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 4) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy PZP) oraz załączy: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 100.000,00 zł., b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie min. 30.000,00 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Aktualną decyzję/ opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania usługi prania o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług dla szpitala i posiadaniu bariery higienicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz.U.2012 r. poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 2. Aktualną decyzję/ opinię właściwego terenowego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą spełnienie wymagań dotyczących transportu bielizny szpitalnej z zachowaniem barier sanitarnych; 3. Oświadczenie, że organizacja prania stosowana przez Wykonawcę będzie zgodna z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2013 poz. 947); 4. Oświadczenie, że Wykonawca posiada ważne atesty dotyczące stosowanych środków potwierdzających zakres działania środka dezynfekcyjnego: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy wystawione przez zakład, którego metodyka badań skuteczności produktów biobójczych i substancji czynnych została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, np. PZH, i na każde żądanie Zamawiającego przedłożenie go do wglądu Zamawiającemu. 5. Oświadczenie, że Wykonawca będzie stosował preparaty piorące i dezynfekujące przeznaczone do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ, 2) Dokumenty wymienione w Rozdz. IX pkt. B i C SIWZ, 3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w SIWZ. 5) Wykonawca załączy Pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie) do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 6 lit. b) SIWZ. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt. B ppkt. 6 SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IX pkt B ppkt. 1-4 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach na określonych warunkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT c) po upływie roku obowiązywania umowy - może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły, d) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-trzebnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, pokój nr 64.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Dyrektora. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie, w godzinach: 7.30 - 14.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.