eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › EZ/ZP/119/2014 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA POTRZEB PROCESÓW DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI PROWADZONYCH W CENTRALNEJ STERYLIZACJI

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2014-10-18

Kielce: EZ/ZP/119/2014 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA POTRZEB PROCESÓW DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI PROWADZONYCH W CENTRALNEJ STERYLIZACJI
Numer ogłoszenia: 348782 - 2014; data zamieszczenia: 18.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony , ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3671339, faks 041 3660014, 3671226, 3455584.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wszzkielce.republika.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/ZP/119/2014 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA POTRZEB PROCESÓW DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI PROWADZONYCH W CENTRALNEJ STERYLIZACJI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA POTRZEB PROCESÓW DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI PROWADZONYCH W CENTRALNEJ STERYLIZACJI OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU DO SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 4) wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw głównych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie dostawy o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości brutto umowy minimum: dla pakietu 1 - 500,00 zł dla pakietu 2 - 5 000,00 zł dla pakietu 3 - 500,00 zł dla pakietu 4 - 500,00 zł dla pakietu 5 - 10 000,00 zł dla pakietu 6 - 5 000,00 zł dla pakietu 7 - 1 000,00 zł dla pakietu 8 - 10 000,00 zł dla pakietu 9 - 10 000,00 zł dla pakietu 10 - 10 000,00 zł dla pakietu 11 - 5 000,00 zł dla pakietu 12 - 1 000,00 zł dla pakietu 13 - 100,00 zł dla pakietu 14 - 500,00 zł dla pakietu 15- 30 000,00 zł Do wykazu Wykonawca winien załączyć dla co najmniej jednej dostawy dowód, iż została wykonana należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • NIE DOTYCZY

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2. wypełniony i podpisany zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik 2 - formularz cenowy Pakiet nr 1 - Pakiet nr 15 do SIWZ,na zasadach określonych w SIWZ, 3. próbki w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ 4. oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ, Uwaga Wykonawca zobowiązany jest ujawnić w. ww. oświadczeniu jaką część przedmiotu zamówienia zamierza zlecić podwykonawcy. W przypadku nie złożenia w ofercie ww. oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia siłami własnymi. 5. w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, 6. w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p. aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ww wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia a. wskazanie imienia i nazwiska firmy, adresu zamieszkania siedziby, każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. b. określenie zakresu pełnomocnictwa, c. podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 7. dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć a. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne itp. z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego, których autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, Uwaga opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą. b. Próbki materiałowe potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w odniesieniu do asortymentu wskazanego w pakiecie 1 - po 10 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 2 - po 10 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 3 - po 10 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 4 - po 3 sztuki próbek do każdego zadaniaw pakiecie 5 - po 1 sztuce próbek do każdego zadania w pakiecie 6 - po 5 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 7 - po 5 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 8 - po 5 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 9 - po 5 sztuk próbek do każdego zadania w pakiecie 10 - po 5 sztuk próbek do zadania 1 i 2 w pakiecie 11 - po 1 sztuce próbek do każdego zadania w pakiecie 12 - po 2 rolki próbek do każdego zadania c) właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia certyfikaty CE deklaracje zgodności zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów ww ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających iż produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, wynikające z odrębnych przepisów,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wszzkielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce faks 41/ 36 60 014 tel. 41/ 36 71 339.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 09:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce faks 41/ 36 60 014 tel. 41/ 36 71 339.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIT NR 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WSKAŹNIKI CHEMICZNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WSKAŹNIK CHEMICZNY PASKOWY.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: EMULACYJNE WSKAŻNIKI CHEMICZNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ARKUSZE TESTOWE BOWIE DICK.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: NABOJE GAZOWE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TESYY MYCIA.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET NR 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TETY PRACY ZGRZEWARKI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET NR 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYRZĄDY TESTOWE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET NR 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: METKOWNICE, ETYKIETY.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET NR 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: BIOLOGICZNE WSKAŹNIKI KONTROLI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET NR 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TAŚMY PAPIEROWE SAMOPRZYLEPNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: etykity samoprzylepne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET NR 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZYŚCIKI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET NR 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RĘKAWY PAPIEROWO - FOLIOWE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.